ขอเชิญร่วมเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานพินธ์ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561

วช. ขอเชิญผู้สนใจเสนอชื่อนักวิจัย เสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลฃดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือ inventorday.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลงานวิจัย โทร 02 561 2445 ต่อ 506 – 509