ทุน Spring Program at Kumamoto University

มหาวิทยาลัยคุมาโมะโตะ (Kumamoto University) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ 2019 Spring Program at Kumamoto University เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติอื่นๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมและแบ่งปันมุมมองที่แตกต่าง English Course Theme: Groundwater and Environmental Sustainability ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2562

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://iad.kku.ac.th/scholarships.php?id=179 และส่งรายชื่อและประวัติส่วนตัว (CV) ไปยังคณะฯ ภายในวันที่  30 ตุลาคม 2561 คณะเพื่อทำการคัดเลือกและกลั่นกรอง ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งเสนอชื่อโดยการจดัเรียงลำดับความสำคัญของผู้สมัครมาให้เรียบร้อย เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

คุณสมบัติ

  1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาและชั้นปี
  2. มีเอกสารหลักฐานการสมัครครบถ้วน
  3. ต้องได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น
  4. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (ตามที่ระบุ)
  5. มีความรู้เรื่องในหัวข้อ (Theme) ที่จัดเป็นอย่างดี และสามารถนำเสนอข้อมูลได้
  6. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ได้
  7. นักศึกษาที่เคยเข้าร่วม summer program หรือ spring program ของ Kumamoto มาแล้ว ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการนี้
  8. หากมีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 20 คน ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกโครงการ