เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

เชิญชวน อาจารย์ บัณฑิตศึกษา นิสิต และนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วม

การยางแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 10 มิถุนายน 2562

 คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ บุคคลทั่วไป เกษตรกร

2. ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ได้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

3. ระดับอุดมศึกษาและรับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี,โท,เอก

4. ระดับนักวิจัยและอาจารย์ ได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ และอาจารย์

5. มีสัญชาติไทย

6. จำนวนสมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน

7. มีอาจารย์ที่ปรึกษษประจำทีม 1 – 2 ท่าน ในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจสามารถอ่านขั้นตอนและรายละเอียดการสมัครได้ตามเอกสารแนบท้ายและส่งเอสารการสมัครผ่านช่องทางอีเมล rubberproject62@gmail.com หมายเลขติดต่อ 02-5791576 ต่อ 301 หรือ 308 นายวิชา สิงห์ลอ นักวิชาการเกษตร 5 สถาบันวิจัยยาง

https://rad.kku.ac.th/index.asp?go2=rad_news_detail&qid=1499