ขอเรียนเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณ ม.ในกำกับ งบเงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักบริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดท่าน เสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดประกอบการเสนอโครงการ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ shorturl.at/px136
หลักเกณฑ์การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
สรุปปัญหาในพื้นที่ชุมชนต้นแบบการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๖ พื้นที่หลัก)
เอกสารประกอบการประชุม วันที่ ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ shorturl.at/acuLY

    โดยบันทึกโครงการผ่านระบบ https://mis-dev.kku.ac.th ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ระบบออนไลน์จะปิดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.)  อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ คุณประภาพร  ปิ่นใจ  โทรศัพท์ ๔๔๕๒๘, ๐๘๑ ๙๗๕ ๔๗๐๐ อีเมล์ prapin@kku.ac.th

 

ปฏิทินการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม หน่วยงาน
1 30  เมษายน 2562

เวลา 09.30 น.

ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักบริการวิชาการ
2 22 พฤษภาคม 2562

เวลา 09.30 น.

เชิญคณบดี/รองคณบดี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังทิศทางการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักบริการวิชาการ
3 23 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2562 ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังคณะวิชาต่าง ๆ ให้เสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักบริการวิชาการ
4 18 – 31 กรกฎาคม 2562 คณะวิชา นำเสนอโครงการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เพื่อพิจารณากลั่นกรอง คณะวิชา
5 22 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมฯ ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการและงบประมาณ สำนักบริการวิชาการ
6 29 สิงหาคม 2562 แจ้งผลการพิจารณาโครงการฯ ไปยังคณะวิชาเพื่อให้ปรับรายละเอียดโครงการฯ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สำนักบริการวิชาการ
7 2 – 13 กันยายน 2562 หัวหน้าโครงการฯ

1.ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2.จัดทำบทสรุปผู้บริหาร, แผนปฏิบัติงาน, แผนการเบิกจ่ายเงิน, สัญญารับทุน ส่งมายังสำนักบริการวิชาการ

หัวหน้าโครงการ
8 20 กันยายน 2562 รวบรวมเอกสารโครงการ ส่งกองคลังและกองยุทธศาสตร์ สำนักบริการวิชาการ
9 26 กันยายน 2562 ประชุมหัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักบริการวิชาการ
10 1 ตุลาคม 2562 เริ่มดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หัวหน้าโครงการ

 

หลักเกณฑ์การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

  1. เป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต หรือเป็นโครงการที่ตอบสนองตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการนั้น ๆ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและตรงตามภารกิจหลักของคณะ/หน่วยงาน
  2. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม (มีหลักฐานสนับสนุนว่าผู้เสนอโครงการ และ/หรือ ผู้ร่วมโครงการมีความเชี่ยวชาญในโครงการที่จะเสนอขอ)
  3. เป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน
  4. ผู้ทำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ต้องเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณในครั้งนี้ ไม่ได้อยู่หรือได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
  5. โครงการที่เสนอต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
  6. ผู้เสนอโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต้องไม่ค้างส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 ค้างส่งรายงานฯ ได้เนื่องจากเพิ่งปิดปีงบประมาณ)
  7. ในการเสนอโครงการผู้เสนอโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ ต้องแนบประวัติความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ (การได้รับเชิญเป็นวิทยากร/ผลงานวิจัย) ประกอบการเสนอโครงการ
  8. ชุดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน : ที่ประชุมต้องการให้เพิ่ม “พื้นที่ที่มีศิษย์เก่า มข. เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานกับศิษย์เก่า และเน้นหน่วยงานหรือสถาบันที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบันทึกความร่วมมือ (MOU)”
  9. ชุดโครงการพระราชดำริฯ :เนื่องจากเป็นชุดโครงการที่ทำหน้าที่หลักด้านโครงการพระราชดำริฯ ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นควรจัดสรรงบประมาณให้เหมือนเดิม

ดาวน์โหลดเอกสาร