ขอเชิญสมัครทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรมและวิสาหกิจ ประจำปี 2562

ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่มีกลยุทธ์ในการให้ทุนพัฒนาและผลิตนวัตกรรมร่วมกับภาครัฐและเอกชน หาทุนจากภายในและนอก การบริการวิชาการ co-working space IPC Start up ,ecosystem /social enterprise / spin off company engagement RIC services การบูรณาการองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย การจัดการโรงงานต้นแบบและทำ Product champion และได้ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจสมัครทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรมและวิสาหกิจ ประจำปี 2562
โดยสามารถ ยื่นข้อเสนอโครงการด้านนวัตกรรมและวิสาหกิจ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์
https://res.kku.ac.th/offering/ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2562
โดยจะประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับคัดเลือกเบื้องต้นและนำเสนอโครงการ (power point ไม่เกิน 10 สไลด์) ในวันที่  15 – 30 มิถุนายน 2562   และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุน ไม่เกิน 15 กรกฎาคม 2562
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนได้ที่ https://res.kku.ac.th/innovation/

กำหนดการ

ลงทะเบียนออนไลน์ https://res.kku.ac.th/offering/