ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนองานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 256 จำนวน 7 คลัสเตอร์ ได้แก่ ข้าว, ปาล์มน้ำมัน, สมุนไพร, พืชสวน พืชไร่, อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า และความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า, สัตว์เศรษฐกิจ, และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร์ (องค์การมหาชน) ระหว่าง 23 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562

ดูประกาศเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
http://www.arda.or.th/research-fund01.php