ผลงานด้านวิจัย

รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2535-2553

ลำดับ ทำเนียบงานวิจัย ปีงบประมาณ นักวิจัย
1 สถาปัตยกรรมบ้านพักอาศัยพื้นเมืองของชาวไทยอีสานกลุ่มต่างๆ : ไทย-ผู้ไท / Venacular Architecture for Living in Esarn&Phutai 2535 ผศ.วิชิต  คลังบุญครอง
2 รูปแบบผลิตภัณฑ์โลหะหล่อพื้นบ้านในภาคอีสาน กรณีศึกษา บ้านปะอาว อุบลราชธานี 2537 ผศ.ธนสิทธิ์  จันทะรี
3 วัสดุและกรรมวิธีก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสกุลช่าง มุกดาหาร / Material & Method of Constrution of Vernacular Architecture of Mukdahan Houses 2537 ผศ.วิชิต  คลังบุญครอง
4 การทำเครื่องทองเหลืองที่ บ้านปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 2537 ผศ.ธนสิทธิ์  จันทะรี
5 เถียงนาอีสาน กรณีศึกษา จังหวัดอุดรธานี, อุดรธานี,ยโสธร, กาฬสินธุ์และสกลนคร 2538 รศ.วิโรฒ  ศรีสุโร
6 เทคโนโลยีการก่ออิฐในศาสนาคาร,อาคารพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา : หนองคาย, นครพนม, มุกดาหารและยโสธร / Technology in Brick Masonry for Rellgious Building, Residential Building and Commercial Building Case Study: Nong Khai, Kakhon Phanom, Mukdaharn and Yasotorn 2539 ผศ.วารุณี  ภูสนาม
7 รูปแบบและองค์ประกอบแผงบังแดดของอาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา จังหวัดขอนแก่น 2540 ผศ.ประพันธ์พงศ์  จงปติยัตต์
8 สภาพแวดล้อมทางการเรียน ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Learning Environment in the faculty of Architecture Khon Kaen University 2544 นายชัยณรงค์  เทิดวัฒนศักดิ์
9 มิติทางสังคมและวัฒนธรรม และความหมายของพื้นที่ในเรือนและชุมชนหมู่บ้านผู้ไท 2546 ผศ.มนสิชา  เพชรานนท์
10 คติสัญลักษณ์ของพื้นที่ และการจัดการใช้พื้นที่ของวัดในชุมชนหมู่บ้านผู้ไท 2546 ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ
11 คติความเชื่อและระบบสังคมกับการปลูกสร้างเรือนพื้นบ้านและชุมชนผู้ไท 2546 ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกุล
อาจารย์จันทนีย์  วงศ์คำ
12 งานหัตถกรรมผู้ไท การใช้วัสดุ ภูมิปัญญา และความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในเรือนผู้ไท 2546 ผศ.วาริน  จันทศรี
อาจารย์ปิยาภรณ์  ธนานุภาพ-ไพศาล
อาจารย์กุลศรี  สุริยเดชสกุล
13 สวนชนบทผู้ไท รูปแบบการวางผัง และความสัมพันธ์กับการอยู่อาศัย 2546 อาจารย์อานัติ  วัฒเนสก์
อาจารย์วรจันทร์  วัฒเนสก์
ผศ.กุลศรี  สุริยเดชสกุล
14 ศักยภาพการท่องเที่ยวของแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ป่าชายน้ำตามลำแม่น้ำมูล 2545-2546 ผศ.น.สพ.มงคล  โปร่งเจริญ
15 รูปแบบของที่ระลึกที่อาจพัฒนาขึ้น เพื่อการท่องเที่ยวตามลำแม่น้ำมูล 2545-2546 ผศ.ธนสิทธิ์  จันทะรี
อาจารย์จันทนีย์  วงศ์คำ
รศ.ดร.ธาดา  สุทธิธรรม
16 การพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมตามเส้นทางลำแม่น้ำมูล 2545-2546 รศ.ดร.ธาดา  สุทธิธรรม
17 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Content Analysis of Khon Kaen Univerity and Mahasarakham University is Architectural Thesis 2546 นางนันทนา     วงศ์ชมภู
นางเสาวคนธ์   ญาณวุฒิ
นายชัยณรงค์  เทิดวัฒนศักดิ์
18 สิม ในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสาน กรณีศึกษาในมุกดาหาร 2547 ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ
19 การป้องกันความร้อนผ่าน ผนังก่ออิฐฉาบปูน สัมพันธ์กับการระบายอากาศ / A Protection of  Heat  flow through Common Brick Wall Related to Natural Ventilation 2547 อ.ชูพงษ์  ทองคำสมุทร
20 พื้นที่สาธารณะในชุมชนไท-เลย การศึกษาทางด้านกระบวนการของพื้นที่และสังคม
กรณีศึกษา : หมู่บ้านนาอ้อ จังหวัดเลย / Public Space in Tai-Loei Communities : The Study of Socio-Spatia Process
2547 นส.สุกัญญา  พรหมนารท
นางเบญจวรรณ  ทัศนลีลพร
21 การศึกษาสภาวะน่าสบายในบ้านเรือนพื้นถิ่นไท-เลย / Comfort Conditionin Tai-Loel Troditional Houses 2547 อ.อรรถสิทธิ์  ชมาฤกษ์
22 ชุมชนและเรือนไทเลย / Tai-loei Community and Vernacular House 2547 อ.จันทนีย์  วงศ์คำ
23 ที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับชุมชนภาคอีสาน กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น 2547-2548 ผศ.ดร.ชำนาญ  บุญญาพุทธิพงศ์
ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกุล
ผศ.กุลศรี  สุริยเดชสกุล
24 การศึกษาการจัดการน้ำและขยะชุมชนพื้นถิ่นไท-เลย / A Study of  Tai-Loel  Traditinal Community Water And Solid Waste Management System 2547 อ.สรยุทธ  วินิจฉัย
25 สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมในเรือนพื้นถิ่นไท-ลาว ในภาคอีสาน ของประเทศไทยและใน สปป.ลาว 2548 ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกุล
สุดจิต  สนั่นไหว
จันทนีย์  วงศ์คำ
26 การประเมินคุณภาพทางทัศนียภาพของเมืองเพื่อการวางแผนพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยว / Urban Scenic Assessment for Community Development and Tourism Planning 2548 อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ
ผศ.ดร.มนสิชา  เพชรานนท์
27 โครงสร้างไม้ไผ่ กรณีศึกษา : การเปรียบเทียบการแอ่นตัวของสะพานคนเดินข้าม จากสะพานที่ สร้างขึ้นจริงกับโมเดลทางคอมพิวเตอร์ 2549 อ.อดุลย์  อักษร
ผศ.ชำนาญ  บุญญาพุทธิพงศ์
28 ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและชุมชนเมือง : กรณีเมืองสกลนครและพื้นที่รอบหนองหาร / Environmental and Urban Ecology : The Case of Sakolnakom and  Areas around Nonghan 2549 รศ.นส.พ.มงคล  โปร่งเจริญ
รศ.ดร.ธาดา  สุทธิธรรม
29 โครงข่ายการท่องเที่ยวเมืองสกลนครและพื้นที่รอบหนองหาร / Tourism Network in Case of Sakolnakorn and Areas around Nonghan 2549 รศ.ดร.ธาดา  สุทธิธรรม
30 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลของการท่องเที่ยวชุมชนเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น / Development of Database for City Tour at Khon Kaen Municipal, Khon Kaen 2549 อ.ยุทธศาสตร์  ถาปาลบุตร
31 การออกแบบเพื่อพัฒนาลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง /  Design for the development of physical environment for health tourism in Khon Kaen vicinity 2549 อ.ยุทธศาสตร์  ถาปาลบุตร
32 โครงการศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเขิงสุขภาพในจังหวัดขอนแก่น The study of routes for health tourism in Khon Kaen Province 2549 อ.สิทธา  กองสาสนะ
33 โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองคู่แฝด ธาตุพนม-เรณูนคร 2549 ผศ.นพดล  ตั้งสกุล
ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ
34 พื้นที่สาธารณะในเมือง : ชีวิตเมืองขอนแก่น / A Search for Vital public Spaces : The Urban Liff of Khon Kaen 2550 ผศ.ปรานอม  ตันสุขานันท์
ผศ.มนสิชา   เพชรานนท์
35 รูปแบบอาคารที่พักอาศัยในเขตร้อนชื้นเรือนไทยภูเก็ต / Vernacular Architecture in the hot-humid Southern Region (Thai phuket house) 2550 ผศ.วิชิต  คลังบุญครอง
36 การวิเคราะห์การบังแดดและแสงธรรมชาติ โดย Google SketchUp / Google SketchUp for Shading and Dayllighting analysis 2551 ผศ.ยิ่งสวัสดิ์  ไชยะกุล
37 โครงการการพัฒนาเนื้อดินปั้นและเคลือบเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาไฟต่ำอีสาน / Development of Clay Bodies and Glaze for Value-added Isan Earthenware 2551 ผศ.ธนสิทธิ์  จันทะรี
38 โครงการการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการทดสอบตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาไฟต่ำอีสาน 2551 ผศ.วาริน  บุญญาพุทธิพงศ์
อ.สมหญิง  พงศ์พิมล
39 โครงการวิจัยย่อย เรื่อง โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาไฟต่ำอีสาน / Development of Isan Earthenware Process 2551 นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
40 โครงการการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาไฟต่ำอีสาน / Design for value-added Isan Earthenware 2551 ผศ.สุรกานต์  รวยสูงเนิน
ผศ.ธนสิทธิ์  จันทะรี
41 ลักษณะเฉพาะของอาคารพาณิชย์ ย่านเมืองเก่า จังหวัดหนองคาย / The Characteristic of Shop Houses in Old Town, Nongkhai Province 2551 ผศ.นพดล  ตั้งสกุล
ดร.สรนาถ  สินอุไรพันธ์
ผศ.กุลศรี  สตั้งสกุล
42 กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวชายแดนไทย-ลาว กรณีศึกษา ชุมชนเมืองเก่าริมแม่น้ำโขง ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว จังหวัดหนองคาย / Public Participation Process in the Community Development for Border Tourism: Case study Old Community at Friendship Bridge Gate of Nong Kai Province 2551 อ.กฤตภัทร  ถาปาลบุตร
อ.เขมโชต  ภู่ประเสริฐ
อ.ธีรศักดิ์  สิงห์ปรีชา
43 พัฒนาการของชุมชนประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย / The Development of Historic Communities Along the Khong River: Nong Khai Province. 2551 อ.เขมโชต  ภู่ประเสริฐ
ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ
รศ.รวี  หาญเผชิญ
44 วัสดุเชิงนิเวศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา อิฐในบ้านพักอาศัยของจังหวัดหนองคาย / Ecological Material and Sustainable Development Approach, Case Study : Brick in Nongkhai Dwelling 2551 ผศ.วารุณี  หวัง
45 แนวทางการพัฒนาพื้นที่นิเวศภูมิทัศน์แนวริมแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง / This study is about the guideline for developing ecological landscape area along Maekong River in Nong Khai province and related areas. 2551 รศ.รวี  หาญเผชิญ
46 บทความการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบของที่ระลึกจากผ้าตามความต้องการของนักท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น / The Study of Tourist’s need of type of Cloth Souvenir in Khon Kaen Province 2551 อ.สมหญิง  พงศ์พิมล
47 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะรูปทรงและวัสดุหลังคา เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2551 ผศ.ดร.ชำนาญ  บุญญาพุทธิพงศ์
48 การเลือกใช้วัสดุกรอบหน้าต่างเพื่อการประหยัดพลังงาน / Window Frame Selection for Energy Saving 2551 ผศ.ชำนาญ  บุญญาพุทธิพงศ์
อ.พรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา
49 สาธิตการบำบัดน้ำเสียวีถีธรรมชาติ 2551 อ.นิธิวดี  ทองป้อง
50 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์และการทดสอบตลาดเพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา / Product Development and Market Testing for Commercialization of OTOP in the Northern Region of Northeastern Thailand: Case Study of Non Food and Medicine Products 2552 นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร (หัวหน้าโครงการ)
รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช
ผศ.อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์
นายชวนะพล  น่วมสวัสดิ์
51 โครงการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรายวิชาการออกแบบเครื่องเรือนเฉพาะกรณีของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการสอนโดยรูปแบบร่วมมือแบบปริศนาความคิดจิกซอว์ / Teaching on Student Center In Individual Furniture Design in Architecture Student’s Teaching by Cooperative Learning of Jigsaw Method 2552 ผศ.สุรกานต์  รวยสูงเนิน
52 ผังชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ต.เวียงคุก จ.หนองคาย / The development and design concept of eco-cultural tourism in Wiangkhuk county, Nongkhai province 2553 ผศ.วารุณี  หวัง หัวหน้าโครงการ
ผศ.WANG Huiying ผู้ร่วมวิจัย
53 ผลกระทบของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวต่อบ้านพื้นถิ่นชาวป๋ายเมืองต้าหลี่ มณฑลยูนนาน / The Dwelling of Bai Minority in Dali, Yunnan Province, Under the Influence of Tourism Culture 2553 ผศ.วารุณี หวัง หัวหน้าโครงการ
ผศ.WANG Huiying ผู้ร่วมวิจัย
54 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแบบบ้านเคหะชนบทแบบบูรณาการภาคอีสานตอนบน 2553 ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกุล
ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
ดร.สรนาถ  สินอุไรพันธ์
ผศ.กุลศรี  ตั้งสกุล
อ.เขมโชต  ภู่ประเสร็ฐ
อ.สุกัญญา  พรหมนารท
ดร.สักการ  ราษีสุทธิ์
อ.นิสรา  อารุณี
อ.ธีรศักดิ์  สิงห์ปรีชา
55 รายงานขั้นกลาง โครงการศึกษาแบบบ้านเคหะชนบทแบบบูรณาการภาคอีสานตอนบน 2553 ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกุล
ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
ดร.สรนาถ  สินอุไรพันธ์
ผศ.กุลศรี  ตั้งสกุล
อ.เขมโชต  ภู่ประเสร็ฐ
อ.สุกัญญา  พรหมนารท
ดร.สักการ  ราษีสุทธิ์
อ.นิสรา  อารุณี
อ.ธีรศักดิ์  สิงห์ปรีชา

การเลือกใช้วัสดุกรอบหน้าต่างเพื่อการประหยัดพลังงาน

Window Frame Selection for Energy Saving