ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ

1. คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2. ประกาศแนวปฏิบัติการใช้เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการและการวิจัย พ.ศ.2538

4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่นพ.ศ.2553

5. หลักเกณฑ์การให้บริการทางวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

6. ประกาศหลักเกณฑ์การบริการวิชาการกองทุนสนับสนุนการวิจัยบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. หลักเกณฑ์และวิธีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจโดยได้รับค่าตอบแทน

8. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชอาณาจักร กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10. คู่มือติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555

11. ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 16/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12. ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 17/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงิน กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13. ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 41/2550 หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินค่าบำรุงจากการให้บริการทางวิชาการและการวิจัย

14. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ตามราชกิจจานุเบกษา 1 ตุลาคม 2556

15. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 111/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจโดยได้รับค่าตอบแทน

16. หน้าบุคส์แบงค์ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

17. ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 8/2557) หลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 พฤษภาคม 2557

18. ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 9/2557) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนและการใช้จ่ายเงิน กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 พฤษภาคม 2557

19. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2065 /2556
– หลักเกณฑ์และอัตราจ่ายค่าตอบแทนและค่าดำเนินงานตามโครงการแก่บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำหรับการให้บริการตามข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

20.