ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวกับงานด้านการวิจัย

 

1. ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 8/2557) หลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 พฤษภาคม 2557

2. ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 9/2557) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนและการใช้จ่ายเงิน กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 พฤษภาคม 2557 

(ประกาศแนบท้ายหลักเกณฑ์ 9/2557)

3. ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 16/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 17/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงิน กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 41/2550 หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินค่าบำรุงจากการให้บริการทางวิชาการและการวิจัย

6. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2877/2556 หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร พ.ศ.2556

ประกาศ
แบบขอรับการเสนอ

7. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2065 /2556
– หลักเกณฑ์และอัตราจ่ายค่าตอบแทนและค่าดำเนินงานตามโครงการแก่บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำหรับการให้บริการตามข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

8.


คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวกับงานด้านการวิจัย

1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งสถานออกแบบ จัดการ และวิจัยทางสถาปัตยกรรมผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2. แต่งตั้งคณะทำงานด้านวิจัย วางแผนและพัฒนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

5. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2545-2547 ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

6. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2549

7. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

8. แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อพิจารณาคุณภาพผลงานวิจัย

9. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

10. แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม)

11. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

12. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม)

13. ให้ข้าราชการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

14. แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

15. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

16. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญโครงการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

17. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ตามราชกิจจานุเบกษา 1 ตุลาคม 2556

คู่มือการวิจัยการบริการวิชาการ

1. คู่มือการวิจัยและการบริการวิชาการ  รูปแบบ Ms-Word หรือ PDF

2. คู่มือแนะนำการทำงานโปรแกรมระบบบันทึกฐานข้อมูลวิจัยและงานบริการวิชาการ

อื่นๆ

1. หน้าบุคส์แบงค์ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมหาวิทยาลัยขอนแก่น