แหล่งทุนวิจัยและบริการวิชาการ

1. จากแหล่งทุนภายนอก ดูตามรายการด้านล่าง หรือ

รายการเพิ่มเติมอื่นๆ เรียงตามเดือน ได้ที่นี่

 

แหล่งทุน ชื่อทุน ที่ติดต่อขอทุน
กรมป่าไม้ -ทุนวิจัยสํานักงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สํานักงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกรมป่าไม้ 61ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร.0-2579-5269

http://www.forest.go.th

กรมส่งเสริมอตสาหกรรม -ทุนวิจัยศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ุ ถ.พระรามที่ 6กรงเทพฯ 10400

โทร.0-2246-0031, 0-2246-1145-6

http://www.dip.go.th/index-th.html.

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม -ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาศึกษา  กองส่งเสริมเทคโนโลยีสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร.0-2246-0064 ต่อ 625-6, 0-2247-3246 โทรสาร 0-2247-3246

กระทรวงศึกษาธิการ -ทุนวิจัยกรมการศึกษานอกโรงเรียน 

 

 

 

-ทุนอุดหนุนการวิจัย

ประเภททั่วไป

 

 

กองวิจัยทางการศึกษากรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 10300โทร 0-2281-2517,0-2282-9328,0-2282-

9215,0-2282-1816 โทรสาร 0-281-2602

http://www.moe.go.th

ฝ่ายนโยบายและระบบบริหารงานบุคคลกองวิชาการ

บริหารงานบุคคล สํานักงาน ก.ค.

โทร.0-2280-1104-9 ต่อ 127

 

– กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

ถ.ราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ 10300

โทร.0-2281-6540 โทรสาร 0-2282-2863

http://www.moe.go.th

 

– กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

กรมการศึกษานอกโรงเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ

10300

http://www.moe.go.th

กระทรวงสาธารณสุข -ทุนวิจัยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ              กรมพระยาชัยนาทนเรนทร 

 

-ทุนวิจัยสถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข(สวรส.)

 

 

 

 

 

-มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาชัยนาทนเรนทร โรงพยาบาลโรคทรวงอกถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบรี ุ 11000

โทร.0-2588-3000-4 ต่อ 110 http://www.moph.go.th

– แผนงานวิจัยพัฒนาคณภาพบริการ ุ สถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข ชั้น 2

อาคารศูนย์พัฒนาการแพทย์และสาธารณสุข

ซ.ทิมแลนด์ งามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบรี ุ 11000 โทร.0-2951-1286

โทรสาร 0-2951-1295

http://www.moph.go.th/hsri/AREA/index.htm

กระทรวงอุตสาหกรรม -ทุนอุดหนุนการวิจัยกองทนอ้อยและศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาลทราย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาลทรายสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร.0-221-2687,0-2221-2293

กรุงเทพมหานคร ทุนวิจัยสํานักการศึกษา ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน กองวิชาการสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ถ.ลาดหญ้าเขตคลองสาน กรุงเทพฯ

โทร.0-2437-2047 โทรสาร 0-2437-6631-5 ต่อ

707

http://www.bma.go.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ทุนวิจัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ งานวิจัยกองสถิติและวิจัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอาคารเลอคองคอร์ด 202 ถ.รัชดาภิเษก

เขตห้วยขวาง กรงเทพฯ ุ 10310

โทร.0-2694-1222 ต่อ 2073

โทรสาร 0-2694-1372

E-mail : center@tat.or.th

http://www.tat.or.th

มูลนิธิ 50 ปีธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย เลขานุการมูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย273 ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200โทร.0-2283-5012 โทรสาร 0-2283-5115http://www.bot.or.th 

 

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย(Thailand Toray Science

Foundation)

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายเลขานุการ : สํานักงานพัฒนาวิทยาสาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติเลขที่

73/1  ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400โทร.0-2644-8150-99 ต่อ 702

โทรสาร 0-2644-8020

http://www.nstda.or.th

ศูนย์มานษยวิทยาสิรินธร ศูนย์มานษยวิทยาสิรินธร ุ 20 ถ.บรมราชชนนีแขวงตลิ่งชัน กรุงเทพ
สถาบันพระปกเกล้า -ทุนอุดหนุนงานวิจัยพระปกเกล้าศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ทุนอุดหนุนการวิจัย

สําหรับวิทยานิพนธ์

คณะอนุกรรมการรวบรวมและจัดหาเอกสารสําหรับพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอย่หัว

สถาบันพระปกเกล้า 47/101 หมู่ 4

อาคารศูนย์สัมมนา ชั้น 5

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร.0-2527-7830-9 ต่อ 2602 , 0-2527-7827

โทรสาร 0-25277828 http://www.kpi.ac.th

 

-สถาบันพระปกเกล้า

47/101 หม่ 4 ู อาคารศูนย์สัมมนา ชั้น 5

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ถ.ติวานนท์

ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร.0-2527-7830-9 ต่อ 2403-2406

โทรสาร 0-2527-7824

http://www.kpi.ac.th

สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา  ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210โทร.(034)225-400-3  ต่อ 4054
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทุนวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจฬาภรณ์ ุห้อง C 408 ตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.0-247-1900 ,

0-2247-5757 หรือที่สถาบนวิจัยจุฬาภรณ์

โทร.0-2574-0615

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (สสวท.) ทุนวิจัยสําหรับนิสิต/นักศึกษาปริญญาโทและเอก 

 

-ทุนอุดหนุนการวิจัย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110โทร.0-2392-4021 ต่อ 2302-2507

http://www.ipst.ac.th

-สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110

โทร.0-2392-0569 , 0-2392-4021 ต่อ 143,144

http://www.ipst.ac.th

สํานักงบประมาณ ทุนสํานักงบประมาณ สํานักงบประมาณ ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400โทร.0-2273-9749 ,0-2273-9796โทรสาร 0-2273-9493
สํานักงานเลขาธิการสภาผ้แทนราษฎร ทุนวิจยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฝ่ายประสานงานการวิจัยสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถ.อู่ทองใน  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร.02-441-1271 โทรสาร 02-244-1272

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานโครงการปฏิรูปอุดมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติถ.สุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร.0-2668-7110-24 ต่อ 2511,2513,2515

http://www.trf.or.th

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) -ทุนวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทจริต 

 

 

-ทุนอุดหนุนการวิจยหรือ ั

วิทยานิพนธ

-สํานักนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ถ.พิษณุโลก ุ เขตดุสิตกรงเทพฯ 10300

โทร.0-2282-2531 , 0-282-3890

โทรสาร 0-2282-0407

 

-สํานักนโยบายและแผน

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ

ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร.0-2282-2531 , 0-2282-3890

โทรสาร 0-2281-2102

 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) -ทุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใต้แผนงานภาคความร่วมมือ

 

-ทุนวิจัยสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ

กองอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ121/1-2 ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร.0-2612-1555 ต่อ 391,392,354,356,359,362

โทรสาร 0-2612-1374 หรือ 0-2612-1372

E-mail : patchareeporn@nepo.go.th.

http://www.nepo.go.th

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทุนวิจัยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมซอยพิบูลวัฒนา 7 ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

โทร.02-279-7180-9 ต่อ 210

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ -ทุนวิจัยด้านวัฒนธรรม 

 

 

 

-ทุนวิจัยสํานักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

-ผู้อำนวยการ ส่วนวิจัยและพัฒนาสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร.0-2247-0028 ต่อ 173-5

โทรสาร 0-2645-2360

 

-ส่วนวิจัยและพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติ ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310

โทร.0-2248-5852-3

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)Thailand Research Fund

(TRF)

-ทุนสนับสนุนการวิจัย-ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก-ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่

ในการสร้างนกวิจัยระดับ

ปริญญาเอก

-ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก

-ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก

ของ สกว. ร่วมมือ

National Council (NRC)

ประเทศแคนาดา

-ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยโทร.0-2298-0455-75 โทรสาร 0-2298-0476http://www.trf.or.th
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุนสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)979 อาคาร S.M. ทาวเวอร์

ถ.พหลโยธิน พญาไทย กรงเทพฯ ุ 10400

โทร.02-298-0500 โทรสาร 02-298-0501

www.thaihealth.ot.th

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทุนวิจัยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สํานักงานชั่วคราว) อาคาร 2ชั้น 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

ถ.สุโขทัย เขตดสิตุ กรุงเทพฯ 10300

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ

Special Programme for

Research and Training in

Tropical Diseases

(TDR/WHO)

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติอาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 73/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400 โทร.02-644-8150-9 ต่อ 501 , 02-644-8083 โทรสาร 02-644-8100

E-mail : tawged@biotec.or.th

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไปทุนอุดหนุนการวิจัย

ประเภทกําหนดเรื่อง

-ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมด้วยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ฝ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยกองส่งเสริมการวิจัยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

5 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ  10900

โทร.0-2579-2288 , 0-2561-2445 ต่อ 455

http://www.nrct.go.th

 

2. จากแหล่งทุนภายใน

2.1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มข.

2.2 โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557

2.3 ทุนสนับสนุนการศึกษาและสนับสนุนทุนวิจัย ประำจำปีงบประมาณ 2556

2.4 ประกาศให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556

2.5 ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่บุคลากรทุกฝ่าย (อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา) ของคณะ

1. ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การให้ทุนสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ

1.1 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 16/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.2 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 17/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงิน กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ตารางสรุปหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

3. แบบเสนอโครงการวิจัย

4. แบบเสนอโครงบริการวิชาการ

5. สัญญารับทุนสนับสนุนการบริการวิชาการจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ