สารสนเทศ

รายชื่อวารสารไทย ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus / update 20 11 2013

Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
(ตั้งแต่ปี 1983 ถึงปัจจุบัน) SJR (2009) = 0.065, SNIP (2009) = 0.220

EnvironmentAsia
(ตั้งแต่ปี 2009 ถึงปัจจุบัน)

Kasetsart Journal – Natural Science
(ตั้งแต่ปี 2006 ถึงปัจจุบัน) SJR (2009) = 0.031, SNIP (2009) = 0.100

Kasetsart Journal – Social Sciences
(ตั้งแต่ปี 2006 ถึงปัจจุบัน) SJR (2009) = 0.029, SNIP (2009) = 0.000

Journal of the Medical Association of Thailand
(ตั้งแต่ปี 1970 ถึงปัจจุบัน) SJR (2009) = 0.059, SNIP = 0.260

ScienceAsia
(ตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นไป) SJR (2009) = 0.037, SNIP = 0.140

Songklanakarin Journal of Science and Technology
(ตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นไป) SJR (2009) = 0.032, SNIP = 0.100

Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
(ตั้งแต่ปี 1971 ถึงปัจจุบัน) SJR (2009) = 0.064, SNIP = 0.330

Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
(ตั้งแต่ปี 2009 ถึงปัจจุบัน)

Thai Journal of Veterinary Medicine
(ตั้งแต่ปี 2008 ถึงปัจจุบัน) SJR (2009) = 0.030, SNIP = 0.040

ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI  update 18 3 2014


วารสารใน Scopus
Scopus, the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature
– ตรวจสอบรายชื่อวารสาร

วารสารใน ISI web of knowledge
Web of Knowledge (formerly known as ISI Web of Knowledge) is an academic citation indexing and search service
– ตรวจสอบรายชื่อวารสาร

วารสารใน Thai-Journal Citation Index (TCI)
Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
– ตรวจสอบรายชื่อวารสาร

รายชื่อสำนักพิมพ์/วารสารที่ควรระมัดระวังในการตีพิมพ์
 – ตรวจสอบรายชื่อวารสาร จากเว็บ Scholarly Open Access Critical analysis of scholarly open-access publishing

MOU

7 สถาบัน