วิเทศสัมพันธ์ MOU

*****ย้ายไปเว็บหลักแล้วหน้านี้

1. ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

2. ความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ

3. ข้อแนะนำสำหรับเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ

3.1 การขอหนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
3.2 การทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ (เวปไซต์กรมการกงศุล)
3.2 หนังสือเดินทางธรรมดา
3
.3 
หนังสือเดินทางทูตและและหนังสือเดินทางราชการ
3
.4 
หนังสือเดินทางพระและหนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์

4. ข้อมูลที่น่าสนใจของประเทศต่าง ๆ 

5. ติดตามข้อมูลข่าวสารแหล่งทุน

6. ทุนต่าง ที่เคยประกาศ

– ประกาศทุน Thai Visiting

7. โครงการ International Workshop 2014 in Japan

8. การประสานงานรับนักศึกษาต่างชาติโครงการ IAESTE ปี 2558

9. การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซีย

#####