สารสนเทศงานบริการวิชาการ

โปรแกรมระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ

1.1 คู่มือการใช้งาน

1.1 งานบริการวิชาการ

1.2 งานสร้างสรรค์

โปรแกรมติดตามโครงการบริการวิชาการ ประเภทงานออกแบบ

ผู้ปรับปรุงข้อมูล = พิมพ์ชนก ศรีสุยะมาตย์

บุคคลทั่วไป = สามารถดูได้

เข้าสู่โปรแกรม ==> ตารางข้อมูล

โปรแกรมสอบถามภาระงานด้านบริการวิชาการ วิจัย บทความวิจัยตีพิมพ์

1. ช่วงระยะเวลา (1  พฤศจิกายน 2557  – 30 เมษายน  2558)

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

1. เอกสารทั้งหมด


รายงานสรุปงานบริการวิชาการ

ปี 57 แบ่งเป็นไตรมาส เดือน
– ปี 56
– ปี 57 
– ปี 58

รายงานสรุปงานสร้างสรรค์

ปี 57 แบ่งเป็นไตรมาส เดือน
– ปี 56
– ปี 57
– ปี 58

 รายงานภาระงานอาจารย์ งวด 2 ปีงบประมาณ 2556

1. งานบริการวิชาการ ด้านออกแบบ
2. งานบริการวิชาการ ด้านวิทยากร ที่ปรึกษา และกรรมการ
3. งานบทความตีพิมพ์ในวารสาร
4. งานบทความตีพิมพ์ได้นำเสนอในที่ประชุม
5. งานวิจัย

รายงานสรุปงานบริการวิชาการ

ปี 2553 งานสร้างสรรค์ | ภายใน | ภายนอก
ปี 2553 งานบริการวิชาการ | ภายใน |  ภายนอก

ปี 2554 งานสร้างสรรค์ | ภายใน | ภายนอก
ปี 2554 งานบริการวิชาการ | ภายใน |  ภายนอก

ปี 2555 งานสร้างสรรค์ | ภายใน | ภายนอก
ปี 2555 งานบริการวิชาการ | ภายใน |  ภายนอก

ปี 2556 งานสร้างสรรค์ | ภายใน | ภายนอก
ปี 2556 งานบริการวิชาการ | ภายใน |  ภายนอก

ปี 2557 งานสร้างสรรค์  | แบ่งเป็นไตรมาส เดือน
ปี 2557 งานบริการวิชาการ  | แบ่งเป็นไตรมาส เดือน

ปี 2558 งานสร้างสรรค์
ปี 2558 งานบริการวิชาการ