ฐานข้อมูล Scopus, ISI, TCI และค่า JIF

ชื่อฐานข้อมูล Journal Impact Factor
SCOPUS Scopus Journal Search
Scopus JIF 2008
ISI ISI Journal Search
ISI JIF 2008
TCI TCI Journal Search

หมายเหตุ: ค่าดัชนีผลกระทบ(Journal Impact Factor, JIF) ยึดตามฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012  ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป