คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสั่ง

– คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ 54 / 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 พฤษภาคม 2557 

ปฏิทิน

กำหนดการประชุมกรรมการวิจัยปี 2558
– กำหนดการประชุมกรรมการวิจัย ปี 2557

รายงานการประชุม

ปี 2561
ครั้งที่ 1/61 – 25 มกราคม 2561
ครั้งที่ 2/61 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
ครั้งที่ 3/61 – 21 มีนาคม 2561
ครั้งที่ 4/61 – 18 เมษายน 2561

ปี 2560
ครั้งที่ 1/60 – 18 มกราคม 2560
– ครั้งที่ 2/60 – 16 กุมภาพันธ์ 2560
– ครั้งที่ 3/60 – 15 มีนาคม 2560
ครั้งที่ 4/60 – 26 เมษายน 2560
ครั้งที่ 5/60 – 24 พฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 6/60 – 22 มิถุนายน 2560
ครั้งที่ 7/60 – 24 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 8/60 – 20 กันยายน 2560
ครั้งที่ 9/60 – 18 ตุลาคม 2560
ครั้งที่ 10/60 – 22 พฤศจิกายน 2560
ครั้งที่ 11/60 – 20 ธันวาคม 2560

ปี 2559
ครั้งที่ 1/59 – วันที่ 20 มกราคม 2559
– ครั้งที่ 2/59 – วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
– ครั้งที่ 3/59 – วันที่ 21 มีนาคม 2559
– ครั้งที่ 4/59 – วันที่ 20 เมษายน 2559
– ครั้งที่ 5/59 – วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
– ครั้งที่ 6/59 – วันที่ 15 มิถุนายน 2559
ครั้งที่ 7/59 – วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
ครั้งที่ 8/59 – วันที่ 17 สิงหาคม 2559
– ครั้งที่ 9/59 – วันที่ 14 กันยายน 2559
ครั้งที่ 10/59 – วันที่ 19 ตุลาคม 2559
– ครั้งที่ 11/59 – วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ครั้งที่ 12/59 – วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ปี 2558
– ครั้งที่ 1/58 – วันที่ 20 มกราคม 2558
– ครั้งที่ 2/58 – วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
– ครั้งที่ 3/58 – วันที่ 26 มีนาคม 2558
ครั้งที่ 4/58 – วันที่ 8 เมษายน 2558
ครั้งที่ 5/58 – วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
– ครั้งที่ 6/58 – วันที่ 10 มิถุนายน 2558
– ครั้งที่ 7/58 – วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
– ครั้งที่ 8/58 – วันที่ 9 กันยายน 2558
ครั้งที่ 9/58 – วันที่ 14 ตุลาคม 2558
ครั้งที่ 10/58 – วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
– ครั้งที่ 11/58 – วันที่ 16 ธันวาคม 2558

ปี 2557
– ครั้งที่ 1 / 57 – วันที่ 4 มิถุนายน  2557
– ครั้งที่ 2 / 57 – วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 
ครั้งที่ 3 / 57 – วันที่ 13 สิงหาคม 2557
ครั้งที่ 4 / 57 – วันที่ 9 กันยายน 2557
ครั้งที่ 5 / 57 – วันที่ 21 ตุลาคม 2557
ครั้งที่ 6 /57 – วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
– ครั้งที่ 7/57 – วันที่ 11 ธันวาคม 2557

.