– งานให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ –

 

ประกาศ และ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อกำหนดและปฏิบัติ สำหรับบุคลากร ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

– พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2551
– ระเบียบว่าด้วยการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และการใช้บริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2551
– หลักเกณฑ์การใช้บริการระบบเครือข่าย และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2470/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (NOC : Network Operation Committee)
– รายงานโครงการ NOC 28 – 30 พฤษภาคม 2557

คู่มือ และ แบบฟอร์ม

– คู่มือการใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คู่มือรายงานผลการพัฒนาตนเองบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คู่มือประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– คู่มือคำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– คู่มือตัวกรอง งานบริการวิชาการ งานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนที่สอง ส่วนหน้า
– โปรแกรมระบบประเมินการเรียนการสอน 9 2557 , เพิ่มเติม

โปรแกรม และ แม่แบบ

– ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสั่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– บริการสืบค้น คำสั่ง ประกาศ มข.
– รายงานผลการพัฒนาตนเองบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมโปรแกรมดึงข่าวติดหน้าเว็บ
– โปรแกรมสารบรรณกลุ่มงานพัฒนากายภาพ
– 

รายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

– รายงานผลการปฏิบัติงาน fiber optic 56 , 57
– การให้บริการด้านเครื่องคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร
– ตำแหน่งการติดตั้งใหม่ช่วงปี 56 57 ปรับปรุง Access Point และ Switch Fiber Optic
– รายงานสรุประบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– การขอยืมใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์ที่ให้บริการในปัจจุบัน

เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์งานวิจัยบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์งานนโยบายและแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์งานการ บัญชี และ พัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์งานบริหารทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์ห้องสมุด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์วารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์แสดงผลงานนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริการสำรองข้อมูลให้งานต่างๆ

– ในปัจจุบันข้อมูลที่เก็บเป็นลักษณะฐานข้อมูลหรือไฟล์ของกลุ่มงาน หรือไฟล์ที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการ โดยจะจัดส่งให้ผู้ดูแลข้อมูลและส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ที่เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการสำรองข้อมูลที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบัน ณ เดือน มิถุนายน 57 มีปริมาณข้อมูลหมุนเวียนในระบบสำรองข้อมูลต่อวันประมาณ 1 TB และมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
– สถานที่เก็บข้อมูลถ้าท่านต้องการกรุณาติดต่อที่ นาย อนุพันธ์ พันธ์อมร
นักสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความร่วมมือจากภายนอก

ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายในและภายนอก เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่
กองบริหารงานวิจัย สำนักนวัตกรรม สำนักวิทยบริการ บริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยที่ทางเจ้าหน้าที่จะประสานงานให้เป็นครั้งคราวไป ตามวาระโอกาส และให้ความร่วมมือกลับคืนเมื่อทางหน่วยงานนั้นๆ มีโครงการให้เข้าร่วมจัดทำหรือประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
– ตัวอย่างความร่วมมือ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประกอบการทำงาน

ผังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ผังรวมทั้งหมด ผังบริเวณชั้น 1 ผังบริเวณชั้น 2 ผังบริเวณชั้น 3

– นโยบายด้านระบบสารสนเทศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ภาพประกอบการติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบเครือข่าย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 1

อื่นๆ ของเจ้าหน้าที่

– ประชุมเกณฑ์ภาระงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ 4 กรกฎาคม 57
– อบรม โปรแกรมการรายงานผลการพัฒนาตนเอง 27 มิถุนายน 57
– คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดเกณฑ์ภาระงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการ สำหรับบุคลากรสายผู้สอน 67/2557 13 มิถุนายน 57
– อบรมเพิ่มพูนทักษะการผลิตข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 กรกฎาคม 2557
– กรรมการความเสี่ยง 
– กรรมการตกลงราคา 
– โครงการอบรมการขอตำแหน่ง รุ่นที่ 2 ลำดับที่ 38
– แผนบริหารความเสี่ยง 29 สิงหาคม 57  21
– กรรมการตรวจพัสดุ 8 สิงหาคม 57  20
– กรรมการตรวจพัสดุ 26 กันยายน 57  19
– คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ KKU MIS AR 28 สิงหาคม 57 7
– คณะกรรมการฝ่ายประสานงานรักษาความปลอดภัย อาคารและสถานที่  27 ตุลาคม 2557 – 1 ธันวาคม 2557
– อบรมนักศึกษาดูงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 27 ตุลาคม 2557
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
– อบรมนักศึกษา คณะมนุษย์ scan0078
31 ตุลาคม 2557 – 13 พฤศจิกายน 2557
– อบรมเชิงปฏิบัติการ Web Server and Web App Security 6 -8 สิงหาคม 2557
– กรรมการเปิดซองสอบราคา scan0079
26 พฤศจิกายน 2557
– ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (NOC) ครั้งที่ 3/2557 meeting28
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์คอมพิวเตอร์
คณะกรรมการเครือข่ายนักพัฒนาระบบสารสนเทศ ศธ.0514.17.7/ ว 121 22 ธันวาคม 57
– กรรมการประกวดราคาจ้างเหมาสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 12 57
– คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2593/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 เมษายน 2558
– สัมมนาตามโครงการจรรยาบรรณ 30 เมษายน 58
– อบรมโครงการความมั่นคงระบบสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ 7 พฤษภาคม 58
– กรรมการเก็บเงิน 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 58

 

………………………………………………………….