วิจัย

– แผนผังกระบวนการทำงาน การเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

– แผนผังกระบวนการทำงาน การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่

– แผนผังกระบวนการทำงาน การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์สำหรับการขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

– แผ่นพับ-ข้อแนะนำสำหรับการเบิกเงินสนับสนุนวิจัยงวด2

– แผ่นพับการขอรับการจัดสรรงบประมาณการวิจัย

– แผ่นพับ-ข้อแนะนำสำหรับการส่งบทความตีพิมพ์

ฐานข้อมูลวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น : http://ora.kku.ac.th/

ฐานข้อมูลวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : https://goo.gl/m1jtH3

รายงานข้อมูลสรุปและตารางข้อมูล งานวิจัย บริการวิชาการ งานสร้างสรรค์ บทความวิจัยตีพิมพ์ update 08 58

.

******************************************

.

ข้อมูลเก่าอยู่ข้างใต้นี้

รายงานการใช้จ่ายเงิน

บทสรุปผู้บริหารด้านการวิจัย 2-2557

วิจัยทุกแหล่งทุน

ปี 57 แบ่งเป็น ไตรมาส เดือน

ปี 47 ถึง ปัจจุบัน / ปรับปรุง มกราคม 2558

วิจัยทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 50 ถึง ปัจจุบัน / ปรับปรุง มกราคม 2558

วิจัยทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ปี 47 ถึง ปัจจุบัน / ปรับปรุง มกราคม 2558

วิจัยทุนภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ปี 48 ถึง ปัจจุบัน / ปรับปรุง มกราคม 2558

ฐานข้อมูล = http://ora.kku.ac.th/

.