บริการวิชาการ

โปรแกรมติดตามโครงการบริการวิชาการ ประเภทงานออกแบบ

ผู้ปรับปรุงข้อมูล = พิมพ์ชนก ศรีสุยะมาตย์

บุคคลทั่วไป = สามารถดูได้

เข้าสู่โปรแกรม ==> ตารางข้อมูล

โปรแกรมสอบถามภาระงานด้านบริการวิชาการ วิจัย บทความวิจัยตีพิมพ์

1. ช่วงระยะเวลา (1  พฤศจิกายน 2557  – 30 เมษายน  2558)

โปรแกรมระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ งานสร้างสรรค์

1. คู่มือ
1.1 งานบริการวิชาการ
1.2 
งานสร้างสรรค์

2. ฐานข้อมูลงานสร้างสรรค์ (build 10 2015)

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

1. เอกสารทั้งหมด


รายงานข้อมูลสรุปและตารางข้อมูล งานวิจัย บริการวิชาการ งานสร้างสรรค์ บทความวิจัยตีพิมพ์ update 08 58

.

.

.

.

.

###########  ข้างล่างนับจากนี้เป็นรายงานเก่า

รายงานสรุปงานบริการวิชาการ

ปี 57 แบ่งเป็นไตรมาส เดือน
– ปี 56
– ปี 57 
– ปี 58

รายงานสรุปงานสร้างสรรค์

ปี 57 แบ่งเป็นไตรมาส เดือน
– ปี 56
– ปี 57
– ปี 58

x