วิเทศสัมพันธ์

ไปหน้า วิเทศสัมพันธ์ MOU ข้อมูลปัจจุบัน

………………………………….

ข้อมูลเก่า

ข้อมูล MOU ต่างประเทศ

– MOU The Institute of Geography of University of Cologne, Germany
– MOU กับ Shiga University Japan
– Muhammadiyah University of Yogyakarta
– Souphanuwong University, Faculty of Architecture
– Southeast Univ[1].MOU
– University of Newcastle, School of Architecture
– Ecole Francaise D’Extreme-Orient
– Ministry of Culture and Fine Arts

ข้อมูล MOU ในประเทศ

– MOU 7 สถาบัน
– MOU 5 สถาบัน
– มหาวิทยาลัยรังสิต MOU
– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ MOU
– MOU TCDC
– Muhammadiyah University of Yogyakarta
– MOU กับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

นักศึกษาไป workshop ที่สเปน

– ข้อมูลนักศึกษาแลกเปลี่ยน ปี 2556
– INVITATION LETTER THAI STUD.

ประสานงานการขอทุน Thai Visiting มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ชาวต่างประเทศ

– invitation letter Kraas

การประสานงานสำหรับ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตไปพม่า

การประสานงานสำหรับทุน IAESTE

ข้อมูลอาจารย์ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ