เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร

ราชการพิเศษจากระบบการเจ้าหน้าหน้าที่ hrnetwork update 23 1 58

1. มณีรัตน์ วีระกรพานิช , PDF
2. พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ , PDF
3. อนุพันธ์ พันธ์อมร , PDF
.

ข้อมูลจากโปรแกรมรายงานผลการพัฒนาตนเองบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. มณีรัตน์ วีระกรพานิช
2. พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
3. อนุพันธ์ พันธ์อมร
.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากงานนโยบายและแผน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 1. การจัดสรรงบประมาณดาวน์โหลด
 2. แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ไฟล์ doc
 3. แผนยุทธศาสตร์ , เป้าประสงค์และกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2555-2558
 4. แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 – 2558
 5. แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557 ไฟล์ [zip , pdf ]
  1. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลด
  2. ระบบติดตามและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
 6. แผนการรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555-2559
  1. ปรับปรุง 27 ตุลาคม 2557
  2. ปรับปรุง 31 มีนาคม 2557
 7. รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

– แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

– ไฟล์ประกอบจากโปรแกรมการพัฒนาตนเอง ถึง เมษายน 57

– คำสั่ง IQA สถ.86-56

– คำสั่ง IQAสถ.9-56

– คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ 54 / 2557 28 พฤษภาคม 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ 55 / 2557 แต่งคณะทำงานกำหนดเกณฑ์ภาระงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการ สำหรับบุคลากรสายผู้สอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 พฤษภาคม 2557