E-Service

โปรแกรมฐานข้อมูล

– ฐานข้อมูลวิจัย บทความตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Database at KKU , Database at AR

ฐานข้อมูลบทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฐานข้อมูลบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฐานข้อมูลบริการวิชาการและงานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

– ฐานข้อมูลงานสร้างสรรค์ (build 10 2015)

– คู่มือ , งานบริการวิชาการ , งานสร้างสรรค์

–  โปรแกรมรวมระบบฐานข้อมูล งานบริการวิชาการ งานสร้างสรรค์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– โปรแกรม บันทึกภาระงานวิจัยและงานบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวเก่า

โปรแกรมติดตามโครงการบริการวิชาการ ประเภทงานออกแบบ

ผู้ปรับปรุงข้อมูล = พิมพ์ชนก ศรีสุยะมาตย์

บุคคลทั่วไป = สามารถดูได้

เข้าสู่โปรแกรม ==> ตารางข้อมูล

โปรแกรมติดตามการใช้จ่าย กองทุนสนับสนุนการบริการวิชาการและวิจัย

ผู้ปรับปรุงข้อมูล = พิมพ์ชนก ศรีสุยะมาตย์

บุคคลทั่วไป = สามารถดูได้

เข้าสู่โปรแกรม ==> ตารางข้อมูล

โปรแกรมสอบถามภาระงานด้านบริการวิชาการ วิจัย บทความวิจัยตีพิมพ์

วิธีที่ 1 – ส่งข้อมูลที่ E-mail : panuph@kku.ac.th

วิธีที่ 2 – ส่งตามแบบบฟอร์มอิเล็คทรอนิคส์ด้านล่างนี้

2.1 ส่งข้อมูลภาระงานด้านการบริการวิชาการ
2.2 ส่งข้อมูลภาระงานด้านวิจัย
2.3 ส่งข้อมูลภาระงานบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
2.4 ส่งข้อมูลภาระงานบทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุม

โปรแกรมบริการ

บริการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน

วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วารสารเพื่อเผยแพร่ งานวิจัย บริการวิชาการ ข่าวสารด้านการออกแบบ