โปรแกรม

* หน้านี้ได้ยกเลิกการใช้งาน และย้ายข้อมูลไปรวมกับหน้า E-Service แล้ว *

ไปที่หน้า E-Service

โปรแกรมฐานข้อมูล

– ฐานข้อมูลวิจัย บทความตีพิมพ์ = http://ora.kku.ac.th/

– ฐานข้อมูลบริการวิชาการ

1. คู่มือ
1.1 งานบริการวิชาการ
1.2 งานสร้างสรรค์

2. โปรแกรมระบบฐานข้อมูล งานบริการวิชาการ งานสร้างสรรค์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. โปรแกรม บันทึกภาระงานวิจัยและงานบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวเก่า

โปรแกรมติดตามโครงการบริการวิชาการ ประเภทงานออกแบบ

ผู้ปรับปรุงข้อมูล = พิมพ์ชนก ศรีสุยะมาตย์

บุคคลทั่วไป = สามารถดูได้

เข้าสู่โปรแกรม ==> ตารางข้อมูล

โปรแกรมสอบถามภาระงานด้านบริการวิชาการ วิจัย บทความวิจัยตีพิมพ์

1. ช่วงระยะเวลา (1  พฤศจิกายน 2557  – 30 เมษายน  2558)

โปรแกรมบริการ

บริการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน

วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น