เกี่ยวกับกลุ่มงาน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

Research and Academic Supported

 

งานวิจัยและบริการวิชาการเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการให้บริการวิชาการ วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานวิจัยและบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการจัดการองค์กรที่ดี

1. ผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2. ผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์

3. ผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ : นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ : นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
3. นักสารสนเทศ : นายอนุพันธ์ พันธ์อมร

กลุ่มงานฯ ได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยการทำงานเป็นทีมที่สามารถทดแทนงานกันได้ และ การจัดการองค์กรภายใต้นโยบายของการสร้างความผาสุกให้เกิดแก่คนทำงาน