ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาและบริการวิชาการ ในหัวข้อ “ฝุ่นจิ๋ว PM2.5  ทางออกและแนวทางการจัดการ”  

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาและบริการวิชาการ ในหัวข้อ “ฝุ่นจิ๋ว PM2.5  ทางออกและแนวทางการจัดการ”  ในวันอังคารที่ 2  เมษายน  2562  เวลา  08.30-14.30 น. ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี! โดยคลิกที่ลิงค์ https://bit.ly/2TrRNJz รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ https://ph.kku.ac.th

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในโครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 10 (Graduate Integrity : GI10

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เข้าร่วมนิทรรศการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ พร้อมรับฟังการบรรยายและเสวนาพิเศษ โครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 10 (Graduate Integrity : GI10) ในวันศุกร์ที่ 27  เมษายน 2562 เวลา 08:00-16:30 น  ณ หอประชุมประสม รังสิโรจน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สำหรับผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 3532, 089 812 0164 คุณรมิดา ธรรมกัญยา

คลิ้กดูรายละเอียดได้ที่ https://www.arch.kmitl.ac.th/gi10/

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ” ครั้งที่ 4

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับเครือข่ายสถาบัน ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ” ครั้งที่ 4 “ภูมิปัญญาสู่การออกแบบอัจฉริยะ” (Wisdom for Smart Design) ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมทรงคุณอัตถากร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การจัดงานดังกล่าวได้มีกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ อภิปราย และนำเสนอผลงาน ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งบทความได้บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  โดยมีค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความ ดังนี้

 • อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย  2,000 บาท
 • นิสิต นักศึกษา 1,000 บาท
 • ผู้ร่วมการประชุมวิชาการ 500 บาท

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณผกาทิพย์ เนาว์สันเทียะ โทรศัพท์ 043 754 381 หรือ 086 4555990 อีเมล์ Research.arch@msu.ac.th

website  :  https://arch-info.msu.ac.th/Homepoom2019/

 

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “Education USA” หัวข้อ “Education USA: Writing a Statement of Purpose”

กองการต่างประเทศ ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “Education USA” หัวข้อ “Education USA: Writing a Statement of Purpose” ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้วยความร่วมมือระหว่าง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และ กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApXuHqGEX0FocNM-uN6vpzPX4OtMEFcUmLOjOHXwKuUzKTg/viewform

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่นายจรณ์ ส่งเสริม 043 202059 หรือ 44402

ทุน Spring Program at Kumamoto University

มหาวิทยาลัยคุมาโมะโตะ (Kumamoto University) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ 2019 Spring Program at Kumamoto University เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติอื่นๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมและแบ่งปันมุมมองที่แตกต่าง English Course Theme: Groundwater and Environmental Sustainability ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2562

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://iad.kku.ac.th/scholarships.php?id=179 และส่งรายชื่อและประวัติส่วนตัว (CV) ไปยังคณะฯ ภายในวันที่  30 ตุลาคม 2561 คณะเพื่อทำการคัดเลือกและกลั่นกรอง ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งเสนอชื่อโดยการจดัเรียงลำดับความสำคัญของผู้สมัครมาให้เรียบร้อย เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาและชั้นปี
 2. มีเอกสารหลักฐานการสมัครครบถ้วน
 3. ต้องได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น
 4. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (ตามที่ระบุ)
 5. มีความรู้เรื่องในหัวข้อ (Theme) ที่จัดเป็นอย่างดี และสามารถนำเสนอข้อมูลได้
 6. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ได้
 7. นักศึกษาที่เคยเข้าร่วม summer program หรือ spring program ของ Kumamoto มาแล้ว ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการนี้
 8. หากมีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 20 คน ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกโครงการ

ขอเชิญร่วมอบรม : ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์

ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ สาหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ประกอบการที่สนใจด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความหมาย ความสาคัญของผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรพร้อมทั้งกระตุ้นให้นักวิชาการ นักวิจัยเกิดการคัดสรรเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในด้านการวิจัยมาพัฒนาและต่อยอดและสามารถมุ่งสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยโครงการฯ จะจัดระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2561 (หลักสูตรอบรม 2 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ณ ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย   ผู้ที่สนใจสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mbs.msu.ac.th/mbs_training หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณมนัสนันท์ ช่อประพันธ์ หมายเลข   088-573-3101 หรือ manutsanan.m@acc.msu.ac.th

 

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ฯ  กำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563  ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)   ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยกองบริหารงานวิจัย ขอแจ้งรายละเอียดการขอรับทุน ดังนี้

นักวิจัย

1.  จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตาม Template ที่ วช.กำหนด และจัดส่งให้คณะ/หน่วยงาน เพื่อรับการพิจารณากลั่นกรองฯ  ทั้งนี้ กรณีเป็นการดำเนินโครงการวิจัย ในมนุษย์ สัตว์ทดลอง หรือ พันธุ์พืชต้องแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยด้วย  และเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการขอให้นักวิจัยปรับปรุงประวัติส่วนบุคคลในระบบ NRMS ก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ

2.   ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านพิจารณากลั่นกรองฯแล้ว ในระบบ NRMS ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม –  4  พฤศจิกายน 2561 และพิมพ์ข้อเสนอฯ จากระบบ NRMS จำนวน 6 ชุด  จัดส่งให้คณะ/หน่วยงาน เพื่อรวบรวมจัดส่งให้กองบริหารงานวิจัย  ทั้งนี้ นักวิจัยที่ยื่นขอรับทุนต้องไม่ติดค้างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์จากแหล่งทุนที่ยื่นขอรับทุนผ่านระบบ NRMS ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2559

คณะ/หน่วยงาน

1.   ตรวจสอบคุณสมบัติของนักวิจัย โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2415/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัย ลงวันที่  6 กันยายน 2561

2.  พิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญโครงการระดับคณะ โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1028/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมิน กลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555

3.  จัดส่งเอกสารหมายเลข 4/1 และ 4/2 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1028/2555 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555) และรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 6 ชุด (จัดเรียงตามลำดับความสำคัญ)  ไปยังกองบริหารงานวิจัย  ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

                           ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับโครงการที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญจากคณะ และต้องพิมพ์ข้อเสนอโครงการวิจัยจากระบบ NRMS ครบตามจำนวนและภายในวันที่กำหนดเท่านั้น Download Template ข้อเสนอโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://ora.kku.ac.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ โทร. 42131, 043-203177, 098-1028390 

 

เอกสารเพิ่มเติม

การรับข้อเสนอโครงส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอน (สำหรับนักวิจัยที่ไม่เคยใช้) ประจำปี 2561

 

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย  ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอน สำหรับนักวิจัยที่ไม่เคยใช้เทคโนโลยีแสนวินโครตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561  ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ตามโครงการดังกล่าว โดยเสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด แล้วส่งไปยัง ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย (ชั้น2) สำนักงานอธิการบดี อาคาร2  ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561  หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ คุณพัทธนันท์ เขินพลกรัง E-mail: 9pattanan@gmail.com หรือ คุณวราภรณ์ ผิวพรรณงาม Email: warapornp@kku.ac.th  โทร: 48188, 42758, 043-203177, 087-235-4744อนึ่งสามารถดูรายละเอียดการประกาศรับสมัคร และ Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=syschrotron_research

 

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป  (มุ่งเป้า) ยางนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560  

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย กำหนดจัดโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป(มุ่งเป้า) ยางนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแบบ     มุ่งเป้าที่เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานการวิจัยให้กับคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดและตามกรอบทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามประกาศฯ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ตามโครงการดังกล่าว โดยเสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด แล้วส่งไปยัง ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย (ชั้น2) สำนักงานอธิการบดี อาคาร2  ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561  หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ คุณพัทธนันท์ เขินพลกรัง E-mail: 9pattanan@gmail.com หรือ คุณวราภรณ์ ผิวพรรณงาม Email: warapornp@kku.ac.th  โทร: 48188, 42758, 043-203177, 087-235-4744อนึ่งสามารถดูรายละเอียดการประกาศรับสมัคร และ Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://ora.kku.ac.th

สมาคมส่งเสริมการวิจัย สสว เชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 2 หลักสูตร

 1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 31 ตุลาคม  – 2 พฤศจิกายน 2561 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท
 2. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

             ทั้งสองหลักสูตร อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี  การฝึกอบรมดังกล่าวนี้ ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที WEBSITE ”สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ www.rpa.or.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>คลิก