ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Erasmus Seminar & Info Day”

กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย จัดสัมมนา Erasmus Seminar & Info Day” เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษามข. และผู้สนใจ ได้รับทราบข้อมูลโครงการทุนการศึกษาต่าง ๆ ของสหภาพยุโรป ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตค.2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมลกลกิจ มข.

โดยภาคเช้า เป็นกิจกรรมของอาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ส่วนภาคบ่ายเป็นของนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวดิณลดา ธุระธรรม  44566 หรือ 043 202059

เชิญร่วมงานนิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2560

ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทย มีกำหนดจัดงาน “นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2560” ระหวางวันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 20.30 น. ณ โซน EDEN 1 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  เพื่อให้คำแนะนำและความรู้แก่คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เข้าใจระบบการศึกษาของไต้หวัน พร้อมทั้งแนะแนวทางการศึกษาต่อ โดยภายในงานมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในไต้หวันประมาณ 30 แห่ง เข้าร่วมงานและให้ข้อมูลแก่ผู้ร่วมงานโดยตรง

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อ : แวดวงอุดมศึกษา (เรื่อง นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2560) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย (คุณจันทวรรณ) ทางโทรศัพท์ 0 2579 1068 หรือ 089 534 7195 หรืออีเมล์ techailand2@gmial.com

รายละเอียด https://ird.kku.ac.th/news.php?id=388

ขอเชิญนศ.ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Saga University ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก Saga University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2560-2561 (Spring 2018)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

โครงการแลกเปลี่ยนมี 2 ประเภท ดังนี้

1. Saga University Program for Academic Exchange (SPACE-E) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นที่ 3 ขึ้นไป ที่ต้องการไปแลกเปลี่ยน ณ Saga University ในสาขาวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีผลสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (TOEFL ITP   480, IELTS  5.0, TOEFL iBT  58, TOEIC  700, CET 6    425)

2. Saga University Program for Academic Exchange (SPACE-J) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและระดับบัณฑิตศึกษา ที่ต้องการไปแลกเปลี่ยน ณ Saga University ในสาขาวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีผลสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ระดับ N2 ขึ้นไป

 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรแกรมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space.html

 

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปงานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

โดยผู้สนใจต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)

 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 3 ราย ไปยัง Saga University และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีผลสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาตามที่กำหนด

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University ประเทศเกาหลี

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Ewha Womans University (2018 Spring) ประเทศเกาหลี โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง เช่น ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครพร้อมส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด(กำหนดส่งเอกสารและคณะอาจไม่ตรงกัน โปรดติดต่อตรวจสอบข้อมูลกับคณะของผู้สมัคร) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 3 คน
และพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือโทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มีผลการเรียน GPA อยุ่ในระดับ 2.50 ขึ้นไป
3. ผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด
4. มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ หรือ เกาหลี)
5. หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากคณะต้นสังกัด
6. Statement of Purpose (1500-4000 English letters) (1500 – 2000 Korean Characters)
7. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

และหลักฐานประกอบการสมัครที่ครบถ้วนที่สุด กำหนดส่งที่กองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าคณะไม่มีผู้สมัคร

อนึ่ง นักศึกษาต้องดำเนินการในส่วนของการกรอก online application form ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2560
(Ewha Womans University รับสมัครทาง online เท่านั้นแต่ต้องเสนอชื่อผ่านมหาวิทยาลัยก่อน)

รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://www.ewha.ac.kr/mbs/ewhaen/subview.jsp?id=ewhaen_030501000000

 

เอกสารดาวน์โหลด

1. Ewha Womans University Information Sheet(2018SPRING).pdf

2. Ewha_Health _ Medical Clearance Form.pdf

3. Student Agreement.pdf

4. Korean Language Course Description.pdf

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “Studies in France and Scholarships”

กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย จัดงานบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Studies in France and Scholarships” เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส สำหรับอาจารย์ นศ. บุคลากร มข. และผู้สนใจทั่วไป ในวันอังคารที่ 3 ต.ค. 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม  3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.

ผู้สนใจสามารถเข้าฟังการบรรยายได้ที่ คุณวดิณลดา ธุระธรรม โทร 44566 หรือ 043 202059

ดูรายละเอียด 

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วม RGJ-PhD Capacity Building Workshop  ครั้งที่ 6

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วม RGJ-PhD Capacity Building Workshop
ครั้งที่ 6 ได้ที่ลิงค์>>>> https://goo.gl/HQ4Xc6
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ณ. ห้องสมุด อาคาร 50 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เช้า

08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-11.00: English for academic and research
11.00-12.00: Mastering the art of communication
บ่าย
13.00-14.00: Networking&Collaboration: Key for successful PhD study
14.00-15.00: How to make a brilliant first impression at the conference
15.00-16.30: Design thinking

กิจกรรมจัดโดย ชมรมนักเรียนทุน
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สกว.

กิจกรรมนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วม

ขอเชิญร่วมมงาน Thailand Tech show 2017

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วม  งาน Thailand Tech show 2017 ที่จะขึ้นในระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในงานจะมีทั้งการนำเสนอผลงานวิจัย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย และการเสวนาวิชาการ

คลิ้กดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nstda.or.th/thailandtechshow/2017/

แจ้งปรับปรุบแบบฟอร์มเพื่อใช้ในงานสำหรับนักวิจัยผู้ใช้สัตว์ทดลอง

เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติและหลักการสากล สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้สัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

       คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ดำเนินการปรับปรุงแบบฟอร์ม ดังนี้  

2. แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2560 สำหรับรายวิชาในหลักสูตร มข.

3. หนังสือนำส่งการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง 2560 สำหรับโครงการวิจัย

4. หนังสือนำส่งการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง 2560 สำหรับรายวิชาในหลักสูตร มข.

        ทั้งนี้จะเริ่มใช้แบบฟอร์มใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.ae.kku.ac.th

ขอเชิญร่วมให้การต้อนรับและฟังบรรยายพิเศษจาก The Graduate School of Urban Innovation Yokohama National University Japan

ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมต้อนรับอาคันตุกะ สำหรับการมาเยี่ยมคาระวะ และการประชุมร่วมเพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ GRADUATE SCHOOL OF URBAN INNOVATION มหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น (YOKOHAMA NATIONAL UNIVERSITY JAPAN ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในอันดับต้น ๆในการเรียนการสอนของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการประสานในความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถาบัน โดยได้มีเจตจำนงร่วมกันในการที่จะมีข้อตกลงอย่างเป็นทางการร่วมกันในหลากหลายแนวทาง ทั้งความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรม หรือการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา เป็นต้น

หลังจากนั้น จะเป็นการบรรยาย 2 หัวข้อได้แก่

– Prof. Fumihiko Nakamura  เรื่อง “Transit Oriented Development and Smart City discussion’ + Q/A”  
– Asst.Prof.Miura Shino เรื่อง “Planning and Management of Streets for Walkable Cities’ + Q/A”
ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารสิม

ขอเชิญสมัครเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน

กองบริหารงานวิจัยขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานการวิจัยเสนอขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน  เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานดีเด่นด้านการวิจัย จำนวน 2 ประเภทดังนี้

– รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ดังรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่1494/2559) เรื่อง รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

– รางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสินสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดังรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1495/2559) เรื่อง รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำหรับผู้มีความประสงค์ที่จะขอรับการพิจารณารางวัลจากคณะกรรมการฯ กรุณาบันทึกข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของท่าน (ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ดาวน์โหลดได้ที่ www.ora.kku.ac.th และส่งไปยัง กองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ในปี 2560 อนึ่ง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกฤติกา แดงรัตน์ อีเมล์ ckriti@kku.ac.th โทร. 043-203177 หรือ 42128