คลังเก็บหมวดหมู่: 10.รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ

ปี 2556

– รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2556

– รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2556

– รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2556

– รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2556

– รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2556

– รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2556

– รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2556

– รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2556

 

ปี 2557

– รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2557

– รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2557

– รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2557

– รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2557

– รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2557

– รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2557

– รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2557

– รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2557

– รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2557

– รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2557

2558

รายงานการประชุมระดับบัณฑิตศึกษา

• สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร (หลักสูตรโครงการพิเศษ)

• รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2555

– 1/2555 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
– 2/2555 วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555
– 3/2555 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2555

• สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (หลักสูตรโครงการพิเศษ)

• รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรโท-เอก สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี พ.ศ. 2557
– 6/2557 วันพุธ ที่ 3 กันยายน 2557 
– 7/2557 วันอังคาร ที่ 4 พฤศจิกายน 2557
8/2557 วันจันทร์ ที่ 22 ธันวาคม 2557
9/2557 วันจันทร์ ที่ 29 ธันวาคม 2557

• รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรโท-เอก สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี พ.ศ. 2557
1/2558 วันพฤหัสบดี ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

• รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2555
– 1/2555 วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2555
– 2/2555 วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555

• รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2556

• รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2557

รายงานการประชุม ระดับปริญญาตรี

• สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

• รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจำปี พ.ศ. 2555

– 9/55 วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555
– 8/55 วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555
– 6/55 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555
– 5/55 วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555
– 4/55 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555
– 3/55 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2555
– 2/55 วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555
– 1/55 วันพุธที่ 18 มกราคม 2555

• สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

• รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจำปี พ.ศ. 2555

– 7/55 วันพุธที่ 12 กันยายน 2555
– 6/55 วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555
– 5/55 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555
– 4/55 วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555
– 3/55 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555
– 2/55 วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555
– 1/55 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555