คลังเก็บหมวดหมู่: 11.เกี่ยวกับกลุ่มงาน

แนะนำกลุ่มงานจัดการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

แนะนำกลุ่มงาน

วิสัยทัศน์

งานบริการการศึกษา มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่คุ้มค่า ประหยัดทรัพยากร มีการจัดการงานอย่างถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส   ตรวจสอบได้ และผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด

กลยุทธ์

1.) การวางแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

2.) การพัฒนาระบบการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้มาขอรับบริการ
3.) การพัฒนาระบบการทำงาน โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายงาน
และความหลากหลายในการใช้ข้อมูล เพื่อการบริหารงานของคณะฯ

โครงสร้าง

งานบริการการศึกษา

Theme personel2015

คู่มือการใช้งาน Website :http://arch.kku.ac.th/student/

รายละเอียด หนังสือ/คำสั่ง/สถิติ บุคลากรงานบริการการศึกษา

1 นางวาสนา  รำเพยพล => นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (หัวหน้างานบริการการศึกษา)
2 นางสาวอรสา  จุลมา => นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
3 นางสำรวย  ภูเงิน => ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
4 นางทัศวรรณ  ศราภัย => เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
5 นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย => เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
6 นายศิริวุฒิ  รสหอม => เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7 นายจักริน  เงินทอง => นักวิชาการช่างศิลป์
8 นางกชามาส  ทินราช => เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
9 นายเกรียงพงษ์  ภูศรีโสม => นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
10 นายอุดม  สิทธิมงคล => พนักงานสถานที่ บ1
11 นายชวน  สีเรือง => ช่างฝีมือทั่วไป ช3
12 นายชัยณรงค์ เทิดวัฒนศักดิ์ => นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
13 นางสาวกนิษฐา ประนม => นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
14 นางสาวกรรณภัสส์ สิริเกียรติ => นักวิชาการช่างศิลป์
15 นางสาวชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสง => ักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
16 นายอนุชิต บุตรคาม 

.

.

ผู้ดูแล/ปรับปรุง Website
นายศิริวุฒิ รสหอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริการการศึกษา (สถ.มข.)
e-mail : siriros@kku.ac.th
mobile : 084-6008896
ภายใน : 44256