คลังเก็บหมวดหมู่: 12.ข้อมูลเก่า

สถิติ Service Com(ข้อมูลเก่า)

Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนเมษายน 2560
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนมีนาคม 2560
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนมกราคม 2560
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนธันวาคม 2559
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนตุลาคม 2559
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนกันยายน 2559
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนสิงหาคม 2559
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนมิถุนายน 2559
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนเมษายน 2559
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนมีนาคม 2559
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนมกราคม 2559
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนธันวาคม 2558
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนตุลาคม 2558
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนกันยายน 2558
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนสิงหาคม 2558
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนมิถุนายน 2558
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนเมษายน 2558
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนมีนาคม 2558
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนมกราคม 2558
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนธันวาคม 2557
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
Corsor สถิติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ประจำเดือนตุลาคม 2557

ผลให้บริการ Service Com (ข้อมูลเก่า)

Corsor รายงานผลฯ เดือนพฤษภาคม 2560
Corsor รายงานผลฯ เดือนเมษายน 2560
Corsor รายงานผลฯ เดือนมีนาคม 2560
Corsor รายงานผลฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2560
Corsor รายงานผลฯ เดือนมกราคม 2560
Corsor รายงานผลฯ เดือนธันวาคม 2559
Corsor
 รายงานผลฯ เดือนพฤศจิกายน 2559  
Corsor รายงานผลฯ เดือนตุลาคม 2559
Corsor รายงานผลฯ เดือนกันยายน 2559
Corsor รายงานผลฯ เดือนสิงหาคม 2559
Corsor รายงานผลฯ เดือนกรกฎาคม 2559
Corsor รายงานผลฯ เดือนมิถุนายน 2559
Corsor รายงานผลฯ เดือน พฤษภาคม 2559
Corsor รายงานผลฯ เดือน เมษายน 2559
Corsor รายงานผลฯ เดือน มีนาคม 2559
Corsor รายงานผลฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2559
Corsor รายงานผลฯ เดือนมกราคม 2559
Corsor รายงานผลฯ เดือนธันวาคม 2558
Corsor รายงานผลฯ เดือนพฤศจิกายน 2558
Corsor รายงานผลฯ เดือนตุลาคม 2558
Corsor รายงานผลฯ เดือนกันยายน 2558
Corsor รายงานผลฯ เดือนสิงหาคม 2558
Corsor รายงานผลฯ เดือนกรกฎาคม 2558
Corsor รายงานผลฯ เดือนมิถุนายน 2558
Corsor รายงานผลฯ เดือนพฤษภาคม 2558
Corsor รายงานผลฯ เดือนเมษายน 2558
Corsor รายงานผลฯ เดือนมีนาคม 2558
Corsor รายงานผลฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
Corsor รายงานผลฯ เดือนมกราคม 2558
Corsor รายงานผลฯ เดือนธันวาคม 2557
Corsor รายงานผลฯ เดือนพฤศจิกายน 2557
Corsor รายงานผลฯ เดือนตุลาคม 2557

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558

Curser_Icon รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

Curser_Icon กำหนดการมอบทุนการศึกษา “ทุนโฆษะเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและในหลวง” ปีการศึกษา 2558
Curser_Icon ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนเอกชนส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
Curser_Icon ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี ในวาระครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกาา 2558
Curser_Iconประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557

Curser_Icon รายละเอียดนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

Prathep_Scholarships2014

Curser_Icon นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนนักกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ประจำปีการศึกษา 2557

Curser_Icon นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนทอฝันวันเกิด) ประจำปีการศึกษา 2557

BD_Scholarships2014
Curser_Icon รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557
Curser_Icon รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเอกชนส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557
Curser_Icon ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (มอบในพิธีวันไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ครอบครู และศิลป์แต้ม ประจำปีการศึกษา 2557)
Curser_Icon ประมวลภาพพิธีรับมอบทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (มอบในพิธีวันไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ครอบครู และศิลป์แต้ม ประจำปีการศึกษา 2557)

Vit

• ทุนการศึกษามูลนิธิโวล์ฟกัง โครห์น จำนวนเงิน 15,000 บาท
นายวิชญ์ ช่วยเอื้อ
รหัสนักศึกษา 533200109-3
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556

Curser_Icon ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 ทุน

• ทุนนักกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555
นายชเยศ ศรีแก้ว
รหัสนักศึกษา 533200060-7
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

Curser_Icon ทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556

ข่าวสารรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558

(ขยายเวลา)ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ทุนการศึกษา บริษัท โตชิบาประเทศไทย จำกัด ครั้งที่ 27 (ระดับปริญญาตรี) ประจำปี 2558
ทุนการศึกษา บริษัท ปิโตรเลียมไทย จำกัด ปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558
• ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
• รับสมัครทุนมูลนิธิคุวานันท์ ประจำปีการศึกษา 2558
ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคการศึกษา 1/2558
• Logo-ARCH-01 รับสมัครทุนการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2558
• PTT_Logo รับสมัครทุนการศึกษา บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ประจำภาคการศึกษา 1/2558
รับสมัครทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น 2558
(ประกาศ มข.379/2558) เรื่องการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
• กองทุนกู้ยืม กยศ.กรอ.

ผลการดำเนินโครงการ-พัฒนา นศ. ปี 2558

• ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

› สรุปผลการดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2558(พ.ย.58-พ.ค.59)
› สรุปผลการดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2558(พ.ค.-ต.ค.58)

คำสั่ง/ประกาศ(เก่า) ฝ่ายพัฒนา น.ศ.2556

คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา

– คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส ประจำปีการศึกษา 2556
» คำสั่ง
» ตรวจสอบรายชื่อ
(ตรวจสอบรายชื่อ จำแนกตามสาขาวิชา)
– สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ID)
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR)  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2556

– คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
– คณะกรรมการฝ่ายทุนการศึกษา
– คณะกรรมการฝ่ายวินัยนักศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและหัวหน้าชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศเรื่องการทำประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา มข. ปีการศึกษา 2556

– ดูประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

– ดูประกาศ

คู่มืออจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– ปกคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา
– คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเรื่องการต่อทะเบียนชุมนุม

– ประกาศต่อทะเบียนชุมนุมตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ที่ 820/2555 ลว. 10 ก.พ. 2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
– ที่ 818/2555 ลว. 10 ก.พ. 2555  เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการควบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๒

– เรื่องการห้ามขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานศึกษาหรือบริเวณ “สถานที่ราชการ”

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 844/2554 ลว. 19 พฤษภาคม 2554

แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  972/2554 ลว. 2 มิถุนายน 2554

ประกาศหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 382/2553 ลว. 19 มีนาคม 2553

ประกาศค่าธรรมเนียมกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1934/2554 ลว. 21 ตุลาคม 2554

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ ติดตั้งข้อความ ป้ายโฆษณาหรือการโฆษณาโดยวิธีอื่น ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2008/2554)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย

– เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2547

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย

 เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา ฉบับที่ 1597/2551

สถิตินักศึกษา ปี56

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

» สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

• สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปกติ (AR) 
• สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการพิเศษ (AR) 

» สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

• สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปกติ (ID) 
• สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม โครงการพิเศษ (ID)

สรุปสถิตินักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง 2 สาขา

• สถิตินักศึกษาระดับปริญญาตรี
• กราฟเทียบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 

รับสมัครทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัย ปี 2556 ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัย ปี 2556 ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกาาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 150 ทุน  ภาคการศึกษาละ 75 ทุนๆ ละ 5,000 บาท  รายละเอียด คลิ๊ก!!