คลังเก็บหมวดหมู่: 12.ข้อมูลเก่า

รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายตัวฝึกฯ ปีการศึกษา๒๕๕๗

» ประกาศการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวฝึกวิชาทหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 2556(เก่า)

• ทุนการศึกษาพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2556
• รับสมัครทุนการศึกษาโตชิบา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
• โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2556
• โครงการจ้างงานนักศึกษาเพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตด้านการเงิน ปีการศึกษา 2556
• สมาคมศิษย์เก่า มข. เปิดรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 

• ทุนฟูจิโมโต ประจำปีการศึกษา 2556
• กองทุนเงินให้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.)ประจำปีการศึกษา 2556
• รับสมัครทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2556
• มข.เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2556

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

– ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 (มข.2190/2555)
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 (มข.640/2556)
– ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (มข.2191/2555)

ข้อมูลเก่า ปีการศึกษา 56 ระดับ ป.ตรี

ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา2556 

รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556

• สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์                            • สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คำสั่ง (สถ.56/2556) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คำสั่ง (สถ.69/2556) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตารางห้องเรียนภาคการศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556

Pigclassroom

<= คลิ๊กภาพเพื่อดาวน์โหลด

 

ตารางสอนภาคการศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556

 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์                             • สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

ตารางสอบปลายภาค การศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2556

ตารางสอบปลายภาค การศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2556

» ดาวน์โหลดตารางสอบที่นี่

สถิติห้องกราฟิค ปีงบฯ55

– สถิติการใช้ห้องปฏิบัติการกราฟิก ระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2555

– สถิติการใช้ห้องปฏิบัติการกราฟิก ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2555

– สถิติการใช้ห้องปฏิบัติการกราฟิก ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2555

– สถิติการใช้ห้องปฏิบัติการกราฟิก ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2554

– สถิติการใช้ห้องปฏิบัติการกราฟิก ระหว่างเดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2554

สถิติทั่วไป(Textile) ปีงบฯ 55

– สรุปสถิติภาพรวมห้องปฏิบัติการทอผ้า ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 – สิงหาคม 2555

– สรุปสถิติรายการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการสิ่งทอ (ห้องทอ) :  ใน/นอก เวลาราชการ
ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2554