คลังเก็บหมวดหมู่: 12.ข้อมูลเก่า

สถิติใช้ห้อง Textile ปีงบฯ 55

– สรุปสถิติรายการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการสิ่งทอ(ห้องพิมพ์)ประจำเดือนสิงหาคม 2555 

– สรุปสถิติรายการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการสิ่งทอประจำเดือนสิงหาคม 2555

– สรุปสถิติรายการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการสิ่งทอ(ห้องพิมพ์)ประจำเดือนกรกฎาคม 2555

– สรุปสถิติรายการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการสิ่งทอประจำเดือนกรกฎาคม 2555

– สรุปสถิติรายการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการสิ่งทอ(ห้องพิมพ์)ประจำเดือนมิถุนายน 2555

– สรุปสถิติรายการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการสิ่งทอประจำเดือนมิถุนายน 2555

– สรุปสถิติรายการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการสิ่งทอ(ห้องพิมพ์)ประจำเดือนพฤษภาคม 2555

– สรุปสถิติรายการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการสิ่งทอประจำเดือนพฤษภาคม 2555

– การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการสิ่งทอประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2555 (ไม่มีการใช้ห้องปฏิบัติการฯ)

– สรุปสถิติรายการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการสิ่งทอนอกเวลาราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์2555

– สรุปสถิติรายการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการสิ่งทอ(ห้องพิมพ์)ประจำเดือนกุมภาพันธ์2555

– สรุปสถิติรายการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการสิ่งทอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

– สรุปสถิติรายการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการสิ่งทอประจำเดือนมกราคม 2555

– สรุปสถิติการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการสิ่งทอประจำเดือนธันวาคม 2554

– สรุปสถิติรายการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการสิ่งทอเดือนพฤศจิกายน 2554

– สถิติการใช้ห้องปฏิบัติการสิ่งทอระหว่างเดือนตุลาคม 2553- มิถุนายน 2554

สถิติยืม-คืนจักรฯ ปีงบฯ55

– สรุปสถิติการยืม-คืนจักรไฟฟ้าประจำเดือนสิงหาคม 2555

– สรุปสถิติการยืม-คืนจักรไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม 2555

– สรุปสถิติการยืม-คืนจักรไฟฟ้าประจำเดือนมิถุนายน 2555 

– สรุปสถิติการยืม-คืนจักรไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2555 

– สถิติการยืม-คืนจักรไฟฟ้าประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2555 (ไม่มีการยืม-คืนอุปกรณ์ฯ)

– สรุปสถิติการยืม-คืนจักรไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

– สรุปสถิติการยืม-คืนจักรไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม 2555

– สรุปสถิติการยืม-คืนจักรไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2554

– สรุปสถิติการยืม-คืนจักรไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2554

– สรุปสถิติการยืม-คืนอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการสิ่งทอ
ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2554

ข้อมูลฝึกงาน(เก่า)

แบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ (E-Service)

– หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงาน

แบบฟอร์มสมัครทำงานพิเศษ

– แบบฟอร์มสมัครทำงานพิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สิ่งที่ควรรู้ ก่อนออกฝึกงาน

* เตรียมตัวก่อนออกฝึกงาน *

สรุปรายละเอียดการฝึกงานของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

• ปีการศึกษา 2554

รายชื่อนักศึกษาขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน

– รายชื่อนักศึกษาที่ขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

– รายชื่อนักศึกษาที่ขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 

รายชื่อบริษัทที่ขอความอนุเคราะหเข้าฝึกงาน

– รายชื่อบริษัทที่ขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

– รายชื่อบริษัทที่ขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

• วิเคราะห์ผลค่าเฉลี่ยการดำเนินงานขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2554 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

* จำนวนนักศึกษาที่ขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงานฯ จำนวนทั้งสิ้น 142 ราย

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

* จำนวนนักศึกษาที่ขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงานฯ จำนวนทั้งสิ้น 109 ราย

สรุปภาพรวมของคณะฯ

* จำนวนนักศึกษาที่ขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงานฯ รวมทั้งหมด จำนวน 251 ราย

* ค่าเฉลี่ยทั้งหมด

• ปีการศึกษา 2553

– สรุปการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2552 – 2553
– รายชื่อ – ที่อยู่บริษัทฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2553

 

สถานะนักศึกษาฝีกงาน56

1. รายชื่อนักศึกษาขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน ปีการศึกษา 2556 

จำแนกเป็น

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR)
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ID)

2. รายชื่อนักศึกษาที่อนุมัติออกฝึกงาน ปีการศึกษา 2556 
จำแนกเป็น

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR)
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ID)

3. เทียบสถิตินักศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน=อนุมัติส่งตัวฝึกงานจริง ปีการศึกษา 2556 

จำแนกเป็น

รายละเอียดสถิติ
กราฟสรุปผล

5. รายชื่อบริษัทฯ ที่นักศึกษาขอเข้ารับการฝึกงาน ปีการศึกษา 2556 

จำแนกเป็น

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR)
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ID)

6. สรุปผลประเมินการฝึกงานจากผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2556 

ดูผลประเมิน

ภาพกิจกรรมศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2555

• เทศกาลดนตรีสถาปัตย์
วันที่ 23 ธ.ค.2555 ณ ลานหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. -ภาพโดย : Nut Anut (นางสาวภัทรปภา รักษาผลธนกุล)

....

• อบรมหลักสูตร 3D Studio MAX เบื้องต้น เพื่อการปฏิบัติวิชาชีพออกแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
วันที่ 27-28 ต.ค.2555 ณ ห้องปฏิติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร AR 05
จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าสถ.มข.

• อบรมหลักสูตร ARCHICAD 15 สำหรับวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมและทั่วไป
วันที่ 7-8 และ 14-15 ก.ค.2555 ณ ห้องปฏิติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร AR 05
จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าสถ.มข.ร่วมกับบริษัท AppliCAD จำกัด

…………………………………………………………………..

• บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผลงานและแนวคิดในการออกแบบ ประภากร  วทานยกุล”
โดยคุณ
ประภากร  วทานยกุล

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ..C l i c k

*ภาพประกอบ*

…………………………………………………………………..

• มอบหนังสือเข้าห้องสมุดในพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ครอบครูและศิลป์แต้ม ประจำปีการศึกษา 2555
(ในโครงการ“แบ่งปันเพื่อสร้างสรรค์” ปีที่ 2)*Link มูลค่ากว่า 80,000 บาท

....

…………………………………………………………………..

• ประกาศผลการประกวดออกแบบโลโก้สมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท

เป็นผลงานการออกแบบของ

..นายอโนชา   ดวงเดือน รหัสนักศึกษา 513200072-8

..สาขาวิชาการออกแบบอุตสหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

..แนวคิดการออกแบบ

ได้แรงบันดาลใจมาจาก “สิม” ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลายตะเว็น เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมอีสาน สื่อถึงความสว่างไสวของดวงอาทิตย์ เปรียบดั่งความโชติช่วงทางปัญญา การพึ่งพาอาศัยกัน พร้อมกับเงากระทบที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้าน สื่อถึงอาชีพสถาปนิกและความร่มเย็นเป็นสุขของนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า

รางวัลรองชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท

.

.
..นายธิชากร  โสมชาติ  รหัสนักศึกษา 513200186-3

..สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (โครงการพิเศษ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลชมเชย 2 รางวัล พร้อมทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท

.

.
.
..นางสาวธรรมลักษณ์  โสวภาค  รหัสนักศึกษา 533200116-6

..สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.
.
.

..นางสาวเมธาวี  วรรณภักดี  รหัสนักศึกษา 523200071-1

..สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

…………………………………………………………………..

 ประกวดออกแบบโลโก้สมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชิงทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 10,000 บาท
 (- ปิดรับสมัคร -)

• กิจกรรมดนตรีการกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ศุกร์ที่ 4 พ.ย.2554)
* ยอดเงินบริจาค 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยโอนเข้าบัญชี “สภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย”

…………………………………………………………………..

• ภาพกิจกรรมงานคืนรัง ครั้งที่ 2/2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

…………………………………………………………………..

• ภาพกิจกรรมงานคืนรัง ครั้งที่ 1/2554 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2555

» อบรม 3D Studio MAX เบื้องต้น

………..สมาคมศิษย์เก่าฯ จัดอบรม 3D Studio MAX เบื้องต้น เพื่อการปฏิบัติวิชาชีพออกแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม เนื้อหาเหมาะสำหรับ ผู้มีพื้นฐานโปรแกรม Google SketchUp อยู่แล้ว และต้องการนำไป Render ใน 3Ds MAX
………..โดยกิจกรรมอบรมดังกล่าวฯ จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2555 นี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.
………..ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดหรือสมัครได้ที่

นายธันฐกรณ์ พงศ์พิมล นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– http://www.facebook.com/thanthagorn.pongpimon

นายธันวา กมลประจักษ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
– http://www.facebook.com/thanwa.kamolprachak

หรือลงทะเบียน Online ได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ak1su2cGiPIjdFQ5eDFHakpCa3pPN241ODFDampja1E#gid=0

…………………………………………………………………..

» บริษัท Oracle Architects 

Oracle Architects (ศิษย์เก่ารุ่น9) สำนักงานภูเก็ต แจ้งความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษาคณะฯ

ผ่านสมาคมศิษย์เก่าสถ.มข. ในโอกาสวาระครบรอบ 25 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จำนวนเงิน 30,000บาท (สามหมื่นบาท)

…………………………………………………………………..

» อบรมโปรแกรม Revit 2013

ระยะเวลาการจัดอบรมระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2555

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่าสมัคร …

– นักศึกษา 5,000 บาท

– ศิษย์เก่าฯ 6,000 บาท

– บุคคลทั่วไป 7,000 บาท

สนใจเข้าอบรมติดต่อ

นายธันฐกรณ์ พงศ์พิมล นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– http://www.facebook.com/thanthagorn.pongpimon

นายธันวา กมลประจักษ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

– http://www.facebook.com/thanwa.kamolprachak

…………………………………………………………………..

» สมาคมศิษย์เก่าจัดติวสอบ กส. พร้อมหนังสือติวฯ

กำหนดระยะเวลา 29-30 กันยายน 2555 ณ ห้องบรรยาย 1 (Lecture 1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

…………………………………………………………………..

» อบรม Archicad สำหรับวิชาชีพ 

…..สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ บริษัท Appilcadthai จำกัด  ผู้เชียวชาญการใช้โปรแกรม Archicad

จะจัดอบรมการใช้โปรเเกรม Archicad 15 สำหรับวิชาชีพ ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2555

พิเศษ…

– ค่าอบรมการใช้โปรเเกรม 3,500 บาท (หากชำระเงินเเละลงทะเบียนก่อน 31 กรกฏาคม 2555)  หลังจากนั้น 4,500 บาท (ปรกติหากฝึกอบรมที่ศูนย์กรุงเทพจะมีค่าใช้จ่ายคนละ 7,000 บาท) ราคานี้รวมอาหารกลางวัน 3 วัน เบรกเช้า-บ่าย

– พิเศษสุดๆพร้อมเเจกคู่มือการใช้โปรเเกรม และ DVD ติวเตอร์ที่ไม่มีขายในท้องตลาด ฟรี!!!

– พรีวิวโปรเเกรม ศาลา ที่มีราคากลางของประเทศไทยสามารถรวมกับ Archicad เเล้วทำราคาได้อย่างเเม่นยำ พ่วงท้ายต่อด้วย Artlandtis studio

สนใจเข้าอบรมติดต่อ

นายธันฐกรณ์ พงศ์พิมล นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– http://www.facebook.com/thanthagorn.pongpimon

นายธันวา กมลประจักษ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

– http://www.facebook.com/thanwa.kamolprachak

โอนเงินค่าสมัครฯ ได้ที่

บัญชีสมาคมศิษย์เก่าสถ.มข.

ธนาคารกรุงไทย สาขามข.

เลขบัญชี 980-3-77107-8

พร้อมแจ้งรายละเอียดใบโอนเงิน ที่อีเมลล์ kkuaaa@gmail.com เพื่อเป็นหลักฐาน

…………………………………………………………………..

» ประกวดแบบสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
….สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. จัดให้มีการประกวดแนวคิดในการออกแบบปรับปรุง อาคารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นใหม่ รูปแบบการออกแบบไม่จำกัดแต่ต้องมีส่วนแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปัจจุบันและอนาคต ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
– รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท
– รางวัลที่ 2 เงิน รางวัล 5,000 บาท
– รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 2,500 บาท
– พร้อมประกาศนียบัตรทุกรางวัล แสดงผลงานลงเพลส ขนาด A1 แนวตั้ง 1 แผ่น

กำหนดดูสถานที่ วันอาทิตย์ที่ 29 กค.55 เวลา 13.00 น. 
ส่งผลงาน ที่ kkuaaa@gmail.com และพิมพ์ผลงานติดบนฟิวเจอร์บอร์ด A1
ส่งภายใน 31 สิงหาคม 2555 ที่ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน เป็น นศ.ปัจจุบันคณะสถาปัตย์ มข. และศิษย์เก่าคณะสถาปัตย์ มข. เท่านั้น

ข่าวสารทุนการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสรรทุนการศึกษา “กองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี ในวาระครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 จำนวนทั้งสิ้น 18 ทุนๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินฯ ทั้งสิ้น 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

– รับสมัครนักศึกษา มข. เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2555  
** ฉบับแก้ไข (1620/2555) **
หมายเหตุ : ส่งเอกสารใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานจัดการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 19 ตุลาคม 2555

• ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

– ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2555 (ประกาศ มข. ฉบับที่ 1389/2555 ลว.10 ส.ค.55)

*ประกาศ มข. 1389/2555*

• รายชื่อนักศึกษาแยกตามชื่อทุนการศึกษา ประกอบด้วย

1. กองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี ในวาระครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุนการศึกษาทุนละ 8,000 บาท จำนวน 15 ราย

2. ทุนเอกชน : กองทุน “ฯพณฯ พจน์ สารสิน”  ทุนการศึกษาทุนละ 30,000 บาท(ทุนต่อเนื่อง)

…………………………….………………………….

…………………………….นางสาวจุฑากาญจน์ จิณศิริ………………..นางสาวณัฐกานต์  ถาวรธรรมฤทธิ์

………………………….รหัสนักศึกษา 533200005-5………………รหัสนักศึกษา 533200083-5

………………………………………..ชั้นปีที่ 3………………………………………ชั้นปีที่ 3

3. ทุนเอกชน : กองทุน มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ทุนการศึกษาทุนละ 20,000 บาท(ทุนต่อเนื่อง)

นางสาวยลกานต์ ทาโส

รหัสนักศึกษา 533200048-7

ชั้นปีที่ 3

4. ทุนเอกชน : กองทุน มูลนิธิโวล์ฟกัง โครห์น ทุนการศึกษาทุนละ 15,000 บาท(ทุนต่อเนื่อง)

นายวิชญ์ ช่วยเอื้อ

รหัสนักศึกษา 533200109-3

ชั้นปีที่ 3

5. ทุนเอกชน : กองทุน มูลนิธิฟูจิโมโต้  ทุนการศึกษาทุนละ 20,000 บาท(ทุนต่อเนื่อง)

นางสาววรรณภา  เล็กบุญแถม

รหัสนักศึกษา 533200050-0

ชั้นปีที่ 3

6. ทุนการศึกษา : กองทุน มูลนิธิคุวานันท์ ทุนการศึกษาทุนละ 8,000 บาท

นางสาวณัฐกานต์  ถาวรธรรมฤทธิ์

รหัสนักศึกษา 533200083-5

ชั้นปีที่ 3

.

 ทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555

ข้อมูลเก่าปีการศึกษา2555

แผนการสอนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

• ระดับบัณฑิตศึกษา
• ระดับปริญญาตรี

ตารางสอน/รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555

• ระดับบัณฑิตศึกษา
• ระดับปริญญาตรี

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี

– คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา

บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ

– บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ (List of Approved National/International Journals)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555

– ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 963/2555 ลว.6 มิ.ย.55)

รายชื่อนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

• นักศึกษาระดับปริญญาตรี

• นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

• นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 486/2555) ลงวันที่ 2 เม.ย. 2555(ฉบับที่ 2)
– ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 816/2552) ลงวันที่ 18 พ.ค. 2552
– ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2126/2551) ลงวันที่ 1 ธ.ค. 2551

คู่มือนักศึกษา

– คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.5) คลิ๊กที่นี่
– คุ่มือนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
• ระดับปริญญาตรี
– ปก
– คำนำ
– เนื้อหา

• ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาเอก
– ปก
– คำนำ
– เนื้อหา

สถิติจำนวนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

• ปีการศึกษา 2555

– ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา
– รวมระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

• ปีการศึกษา 2554

– ระดับปริญญาตรี
– ระดับบัณฑิตศึกษา
– รวมระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

คู่มือการใช้งานต่างๆ

– การใช้งานห้องสมุด
– คู่มือการบันทึกเกรด ตัดเกรดผ่าน WEB
– คู่มือผู้รับบริการกลุ่มงานจัดการศึกษา
– คู่มือนักศึกษา แบบประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา

เกณฑ์ระเบียบประกาศต่างๆ

– เกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ
– แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่ ประกาศคณะฯ 19/2552
– แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประกาศ มข.972/2554
– หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ มข.844/2554

สรุปจำนวนและรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

– ประจำปีพุทธศักราช 2554
– ประจำปีพุทธศักราช 2553

ประมวลภาพกิจกรรม(เก่า)ฝ่ายพัฒนา นศ.ปีงบ 2555

♦ ประมวลภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2555 ♦

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555)

32. สอนศิลปะเพื่อน้องผู้ห่างไกล และกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 8 กันยายน 2555  ณ โรงเรียนบ้านดงบาก ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

31. อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 1 กันยายน 2555 ณ วัดป่าคำแคน ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น (ภาพโดย : นายเฉลิมวัฒน์   วงษ์ชมภู)

30. กีฬาสานความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2555 ณ สนามกีฬา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

29. บริจาคโลหิต  ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 12  ก.ค.2555 ณ ห้องประชุม 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

28. กีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ  ประจำปีการศึกษา 2555

ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-6 ก.ค.2555 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

27 ทำบุญสิมและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดรอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 24 มิถุนายน 2555 ณ อาคารสิม และบริเวณรอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

26. ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ   ครอบครู และศิลป์แต้ม ประจำปี 2555

วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

• พิธีไหว้ครู

• พิธีบายศรีสู่ขวัญ

• พิธีครอบครู

• พิธีมอบหนังสือให้ห้องสมุดคณะฯ และมอบทุนการศึกษา “ทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์”

• พิธีศิลป์แต้ม

* ผลประกวดพานฯ ประจำปี 2555*

ประเภทสวยงาม

ชนะเลิศ (เงินสด 1,500 บาท) ได้แก่ ชั้นปีที่ 4
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินสด 1,000 บาท) ได้แก่ ระดับบัณฑิตศึกษา
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินสด 500 บาท) ได้แก่ ชั้นปีที่ 5

ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ชนะเลิศ (เงินสด 1,500 บาท) ได้แก่ ชั้นปีที่ 1
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินสด 1,000 บาท) ได้แก่ ชั้นปีที่ 3
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินสด 500 บาท) ได้แก่ ชั้นปีที่ 2

25. สอนน้องวาดสีและเปิดโลกกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 16 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

24. รายงานตัวน้องใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 9 มิถุนายน 2555 ณ สนามบาสเกตบอล และลานเข็มทิศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

23. เชียร์น้องใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

ระหว่างวันที่ 1-14 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ และลานจอดรถ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

22. รับน้องสตูดิโอ ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องสตูดิโอ(เขียนแบบ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

21. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และโครงการนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 27 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

20. อบรมผู้นำและพี่เลี้ยงนักศึกษาใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องบรรยาย 1 (Lecture 1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

19. โครงการติวความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 1/2555

ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

18. โครงการแสดงผลงานนักศึกษา งานสถาปนิก 55 ประจำปี พ.ศ.2555

ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคฯ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

17. สัมมนาคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2555

ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2555 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. และโรงแรมเคียงทะเลรีสอร์ท จ.ระยอง

16. ค่ายอาสาพัฒนาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน ครั้งที่ 14

ระหว่างวันที่ 3-15 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

15. Bye Nior 2011 (แสดงความยินดีนักศึกษาชั้นปี สุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2554)

วันที่ 2 มีนาคม 2555 ณ ลานเข็มทิศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

14. ราตรีน้องใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Tect Night 2012)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามบาสเกตบอล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

13. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 20

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

12. กีฬาสานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มข.-มมส.)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11. ละครนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประจำปี 2554 “ขมิบฝัน 16” เรื่อง “Metis มิติ”

ระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2555 ณ ลานเข็มทิศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

10. แสดงความยินดีบัณฑิตและงานวันรับปริญญาบัตร
ประจำปี พ.ศ. 2554

วันที่ 20-23 ธันวาคม 2554 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

9. เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวามหาราช ประจำปีการศึกษา 2554

วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

8. ค่ายศึกษาชุมชนเพื่ออนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ประจำปีการศึกษา 2554

วันที่ 26 พ.ย. – 2 ธ.ค.2554 ณ บ้านอุมุง ตำบลบุฮุม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

7. งานประเพณีวันลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2554

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาพประกอบโดย : อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

6. ประกวดกองเชียร์และประกวดผู้นำเชียร์  ประจำปีการศึกษา 2554

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. กีฬาระหว่างคณะ  ประจำปีการศึกษา 2554

วันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2554 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. เปิดโลกทัศน์นักศึกษา มข.  สู่ความเป็นสากล ครั้งที่ 9

วันที่ 16-20 ตุลาคม 2554 ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชนจีน

3. งานสถาปนิกอีสาน 54 “สถาปนิกสร้างเมือง”

วันที่ 14-16 ตุลาคม 2554 ณ เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

2. สัมมนาการเรียนการสอนภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2554

วันที่ 10 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. ติวความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2554

วันที่ 2-5 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น