คลังเก็บหมวดหมู่: 13.รายงานเก่า

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2554

1/54  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554
2/54  วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554
3/54  วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2554
4/54  วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

1/54 วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
2/54 วันพุธที่ 16 มีนาคม 2554
3/54 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554
4/54 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2554
5/54 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554
6/54 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554
7/54 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร หลักสูตรโครงการพิเศษ

1/54 วันพุธที่ 20 มกราคม 2554
2/54 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
3/54 วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554
4/54 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554
5/54 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554
6/54 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554
7/54 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554
8/54 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554
9/54 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554
10/54 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2554
11/54 วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

1/54  วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554
2/54  วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554
3/54  วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554
4/54  วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554
5/54  วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554
8/54  วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554
9/54  วันอังคารที่ 20 กันยายน 2554
10/54 วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554
12/54 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

1/54  วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554
2/54  วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554
– 3/54  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554
– 4/54  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554
– 7/54  วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2554
– วันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 2554 (มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
– 8/54  วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2554
– 9/54  วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554

รายงานเก่าจัดเก็บ 1 พฤศจิกายน 2554

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานการประชุมคณาจารย์และคณาจารย์ผู้ร่วมสอน 27 กันยายน 2553
ครั้งที่ 1/53
ครั้งที่ 2/53
ครั้งที่ 5/53
ครั้งที่ 6/53
ครั้งที่ 7/53
ครั้งที่ 8/53
ครั้งที่ 9/53
ครั้งที่ 10/53
ครั้งที่ 11/53
ครั้งที่ 12/53

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ

ครั้งที่ 1/2552
ครั้งที่ 2/2552
ครั้งที่ 3/2552

ครั้งที่ 1/53
ครั้งที่ 2/53
ครั้งที่ 3/53
ครั้งที่ 4/53
ครั้งที่ 5/53
ครั้งที่ 6/53
ครั้งที่ 7/53

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ปี 2553
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5/2553

ปี 2552
ครั้งที่ 1/2552
ครั้งที่ 2/2552
ครั้งที่ 3/2552

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปี 2552
ครั้งที่ 1/52
ครั้งที่ 3/52
ครั้งที่ 4/52
ครั้งที่ 5/52
ครั้งที่ 7/52

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต  (โครงการพิเศษ)

ครั้งที่ 1/2551
ครั้งที่ 2/2551
ครั้งที่ 3/2551
ครั้งที่ 4/2551
ครั้งที่ 5/2551
ครั้งที่ 6/2551
ครั้งที่ 7/2551
ครั้งที่ 8/2551
ครั้งที่ 9/2551

ครั้งที่ 1/2552
ครั้งที่ 2/2552
ครั้งที่ 3/2552
ครั้งที่ 4/2552
ครั้งที่ 5/2552

ครั้งที่ 1/2553 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2553
– ครั้งที่ 2/2553 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2553
ครั้งที่ 3/2553 วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2553
ครั้งที่ 4/2553 วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553
– ครั้งที่ 5/2553 วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553
– ครั้งที่ 6/2553 วันอังคารที่ 3 สิงหาคม  2553
– ครั้งที่ 7/2553 วันจันทร์ที่ 13 กันยายน  2553
– ครั้งที่ 8/2553 วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม  2553
– ครั้งที่ 9/2553 วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน  2553

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร หลักสูตรโครงการพิเศษ

ครั้งที่ 1/2551
ครั้งที่ 2/2551
ครั้งที่ 3/2551
ครั้งที่ 4/2551
ครั้งที่ 5/2551
ครั้งที่ 6/2551
ครั้งที่ 7/2551

ครั้งที่ 1/2552
ครั้งที่ 2/2552
ครั้งที่ 3/2552
ครั้งที่ 5/2552
ครั้งที่ 6/2552
ครั้งที่ 7/2552
ครั้งที่ 8/2552
ครั้งที่ 9/2552
ครั้งที่ 10/2552
ครั้งที่ 11/2552

ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 26 มกราคม 2553
ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 9 มีนาคม 2553
ครั้งที่ 4/2553 วันที่ 19 เมษายน 2553
ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 19 พฤษภาคม 2553
ครั้งที่ 6/2553 วันที่ 8 มิถุนายน 2553
ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 14 กรกฎาคม 2553
ครั้งที่ 8/2553 วันที่ 11 สิงหาคม 2553
ครั้งที่ 9/2553 วันที่ 31 สิงหาคม 2553
ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 12 ตุลาคม 2553
ครั้งที่ 11/2553 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
ครั้งที่ 12/2553 วันที่ 15 ธันวาคม 2553

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ)

ปี 2553
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
ครั้งที่ 9
ครั้งที่ 10
ครั้งที่ 11
ครั้งที่ 12

ปี 2552
ครั้งที่ 6/2552
ครั้งที่ 7/2552
ครั้งที่ 8/2552
ครั้งที่ 9/2552
ครั้งที่ 10/2552