คลังเก็บหมวดหมู่: การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

โครงสร้างหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาเอก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดการเรียนการสอนจำนวน 4 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้

ระดับปริญญาเอก

1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
…..แบบฟอร์มการกรอกหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาเอก

ระดับบัณฑิตศึกษา

1.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
2.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
3.หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
…..แบบฟอร์มการกรอกหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโท

รายละเอียดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

•  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

รายละเอียดหลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 2 หลักสูตรดังนี้

ชื่อหลักสูตร

1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
….สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)…….. “C l i c k”

2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
….สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)……..“C l i c k”

รายละเอียดหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ป.เอก)

รายละเอียดหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท)

• หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร

มคอ.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร

• หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

มคอ.2 หลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง

• หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

มคอ.2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

.

รายละเอียดหลักสูตร ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

มคอ 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถปัตยกรรมศาสตร์