คลังเก็บหมวดหมู่: 03.ข่าวบริการการศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนและตารางสอน ปีการศึกษา 2559 ตารางการใช้ห้องภาคปลาย ปี 2559

ปริญญาตรี

 1. สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ [ตารางสอน ] [สรุปรายวิชาที่เปิดสอน]
 2. สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม [ตารางสอน] [สรุปรายวิชาที่เปิดสอน]

ตารางการใช้ห้อง

 1. ห้อง-Lecture-2
 2. ห้อง-Lecture-3
 3. ห้อง-Lecture-4
 4. ห้อง-Lecture-5-6-7
 5. ห้อง Studio C-1
 6. ห้อง Studio C-2
 7. ห้อง Studio C-3
 8. ห้อง Studio C-4 ห้องคอมฯ-ชั่วคราว
 9. ห้อง-สนพ.1
 10. ห้อง-สนพ.2
 11. ห้อง-สนพ.3
 12. ห้องปฏิบัติการเขียนแบบชั้น-1
 13. ห้องคอมฯ ชั้น 2
 14. ห้องประชุมใหญ่

ปรับปรุง 6 ม.ค. 2560

บัณฑิตศึกษา

 1. ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 2. ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอาคาร สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 3. ปริญญาโท สาขาการวางแผนภาคและเมือง สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 4. ปริญญาโท สาขาออกแบบอุตสาหกรรม สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 5. ปริญญาเอก สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 6. ปริญญาเอก สาขาวางแผนภาคและเมือง สรุปรายวิชาที่เปิดสอน

ปรับปรุง 6 ม.ค. 2560

ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงาน โครงการออกแบบทางอุตสาหกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ขอเรียนเข้าชมเปิดนิทรรศการแสดงผลงาน โครงการออกแบบทางอุตสาหกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2559  ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จ.ขอนแก่น

 

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด pdf

ประกาศ มข. 338/2559 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา (โครงการช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2559

.

ประกาศ มข. 338/2559
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา (โครงการช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2559
15 มีนาคม 2559

Link รายละเอียด ประกาศผลช้างเผือก

.

 

นักศึกษาทุนบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เข้ารับฟังโครงการ U-Save project

นักศึกษาทุนบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เข้ารับฟังโครงการ U-Save project

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 (โครงการช้างเผือก) ปีการศึกษา 2559

.

รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 249/2559

.

กำหนดการสอบและรายชื่อผู้สมัคร โครงการช้างเผือก ปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

.

กำหนดการสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก)
ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1. กำหนดการสอบ
 2. รายชื่อผู้สมัครสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
 3. รายชื่อผู้สมัครสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

.

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปกติ โดยวิธีพิเศษ (โครงการรับตรงนักเรียนอาชีวศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปกติ โดยวิธีพิเศษ (โครงการรับตรงนักเรียนอาชีวศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2559) ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 7 ราย และอันดับสำรอง จำนวน 3 ราย ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 2 ราย ดังรายชื่อและรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2559