คลังเก็บหมวดหมู่: 06.ข้อมูลเชื่อมโยง

Data Board 60 ฉัตรฤดี

คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานในการดำเนินการสอบ คณะกรรมการฝ่ายคุมสอบและจัดห้องสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสถาปัตยกรรมสาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ (โครงการรับตรงนักศึกษาอาชีวศึกษา)

สถานะนักศึกษาฝึกงาน (เก็บปี 57)

Home-head#2.1

1. รายชื่อนักศึกษาขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน 

จำแนกเป็น

• สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR)
• สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ID)

2. รายชื่อนักศึกษาที่อนุมัติออกฝึกงาน 
จำแนกเป็น

• สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR)
• สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ID)

3. เทียบสถิตินักศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน=อนุมัติส่งตัวฝึกงานจริง

จำแนกเป็น

• สถิติสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถิติสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

4. รายชื่อสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน 

จำแนกเป็น

• สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR)
• สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ID)

Data Board 59 กชามาส

» คำสั่งการประสานงานในการสอบสัมภาษณ์วิธีรับตรง รอบ 1
» คำสั่งการประสานงานในการสอบสัมภาษณ์วิธีรับตรง รอบ 2
» คณะทำงานโครงการโครงการพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2558
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคณะสีเขียว (สถ.9-59)
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.22-59)

Data-Board59 อรสา

คณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559
เป็นคณะกรรมการ / คณะทำงานโครงการต่างๆ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – พฤษภาคม 2559

รายละเอียดร่วมบริจาคกองทุนฯศิษย์เก่า สถ.

  1. โอนเงินเข้าเลขที่บัญชี 551-3-00862-8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนาคารไทยพานิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. กรอก – แบบฟอร์มบริจาค, (PDF) หรือ (.Doc)
  3. ส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิปหรือใบนำฝาก) พร้อมแบบฟอร์มบริจาคมาที่ คุณพรรณี จรดอน jpunnee@kku.ac.th โทรศัพท์ : 043-362046 Fax : 043-362047

Data-Workshop59 ศิริวุฒิ

» การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย Yii framework ขั้นพื้นฐาน 23-24 มิถุนายน 2559
» อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ให้สามารถแสดงผลได้ในทุกอุปกรณ์ด้วย Bootstrap Framework ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559
» อบรมหลักสูตรออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ด้วย Adobe Illustrator ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2559

Data Board59 ศิริวุฒิ

• คณะทำงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3  ประจำปี 2559 (BTAC 3)
คณะกรรมการฝ่ายคุมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (โครงการช้างเผือก)
คณะทำงานโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงบวกและหลักคิดในการดำรงชีวิต ประจำปี 2559
คณะทำงานพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลกลางครุภัณฑ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559
คณะกรรมการดำเนินโครงการคณะสีเขียว(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2559
คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำก่อนจำหน่าย ปี 2559
คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำก่อนการจำหน่าย ปี 2558
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประจำปี 2558
คณะทำงานกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2558