คลังเก็บหมวดหมู่: 06.ข้อมูลเชื่อมโยง

Data-Meeting 59 ศิริวุฒิ

ประชุมคณะกรรมการโครงการคณะสีเขียว Green Architecture 2016 วันที่ 19 ม.ค.2559
ประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดกระบวนการทบทวนภารกิจและจุดแข็งจุดอ่อนของคณะ วันที่ 23 พ.ย.2558

Data-Workshop58ฉัตรฤดี

• ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจจัดตารางสอน ตารางสอบ อัจฉริยะ วันที่ 24 ส.ค.2558
• สัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนเรียนและประมวลผล ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 17-19 ก.ค.2558
• อบรมหลักสูตร Google App วันที่ 2 ก.ค.2558
• อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ (QA อาสา) วันที่ 13 ก.ค.2558

Data-Workshop58 กชามาส

เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโควต้าช้างเผือก ปี2558

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR)
» ห้องสอบที่ 1
» ห้องสอบที่ 2
» ห้องสอบที่ 3
» ห้องสอบที่ 4
» ห้องสอบที่ 5
» ห้องสอบที่ 6

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ID)
» ห้องสอบที่ 1

Data-Workshop58 สำรวย

• สัมมนาแนวปฏิบัติราชการและทิศทางการพัฒนาคณะฯปี59 วันที่ 4-5 ส.ค.58
• โครงการวางแผนการเงินบุคลากร เรื่อง ช่องทางการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว 9 ก.ค.58
• อบรม/ฝึกปฏิบัติโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน Google App 2 ก.ค.58
• เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้บุคลากรสายสนับสนุน SWOT 26มิย.58
• ระดมความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคณะ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

สรุปข้อมูลรายละเอียดด้านการอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2558