คลังเก็บหมวดหมู่: 07.Link ที่เกี่ยวข้อง

Link ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานภายในสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

• งานวิจัยและบริการวิชาการ
• งานนโยบายและแผน
• งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
• งานบริหารงานทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

act

logo_kku2

logoALUMNI

sac2