คลังเก็บหมวดหมู่: 08.ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการงานบริการการศึกษา

กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการงานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไขกระบวนการให้บริการ
ของงานฯ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการต่อไป

icon222

หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าว ใช้ฟอร์มจาก Google App ดังนั้นหากใช้ Internet ภายในของ KKU ท่านต้อง Login เพื่อให้สามารถใช้งาน Internet ภายนอกได้ก่อน

ผลประเมินความพึงพอใจงานบริการการศึกษา

Θ ข้อมูลรายงานสรุประดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ปีงบประมาณ 2561

» สรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อการับบริการงานบริการการศึกษาระหว่างเดือน ธันวาคม 2559 – พฤษภาคม 2560

 

รายงานเก่า