สมาคมศิษย์เก่า มข. เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2556

คัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556  จำนวน 50 ทุนๆ ละ 20,000 บาท เพื่อจัดสรรให้นักศึกษาที่คาดแคลนทุนทรัพย์ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
• รับสมัครได้ที่สมาคมฯ โดยตรงระหว่างวันที่ 19 มิย. -10 กค.56
• กำหนดสัมภาษณ์วันที่ 13 กค.56 ณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ใกล้ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบไฟล์มาพร้อมนี้

หากสงสัยกรุณาสอบถาม
นางสาวอรสา จุลมา
E-Mail : jorasa@kku.ac.th
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา