Data-Meeting56 วาสนา

– ประชุมกลุ่มงานฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2556 วันศุกร์ที่ 30 ส.ค.2556
– ประชุมกลุ่มงานฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 วันจันทร์ที่ 29 ก.ค.2556
– เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและระบบส่งเสริมการมอบหมายงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น วันที่ 24 ก.ค.2556
– ประชุมกลุ่มงานฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2556 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย.2556
– ประชุมกลุ่มงานฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค.2556
– ประชุมกลุ่มงานฯ ประจำเดือนเมษายน 2556 วันอังคารที่ 23 เม.ย.2556
– ประชุมกลุ่มงานฯ ประจำเดือนมีนาคม 2556 วันจันทร์ที่ 11 มี.ค.2556
– ประชุมกลุ่มงานฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ.2556
– ประชุมกลุ่มงานฯ ประจำเดือนมกราคม 2556 วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค.2556 
– ประชุมกลุ่มงานฯ ประจำเดือนธันวาคม 2555 วันจันทร์ที่ 24 ธ.ค.2555

– ประชุมกลุ่มงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย.2555
– ประชุมกลุ่มงานฯ ประจำเดือนตุลาคม 2555 วันพุธที่ 31 ต.ค.2555