ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2556

เพื่อให้การสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดวัน-เวลา-สถานที่สอบ และอาจารย์ผู้คุมสอบดังนี้

pdf-download copy