ข้อมูลเก่า ปีการศึกษา 56 ระดับ ป.ตรี

ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา2556 

รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556

• สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์                            • สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คำสั่ง (สถ.56/2556) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คำสั่ง (สถ.69/2556) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตารางห้องเรียนภาคการศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556

Pigclassroom

<= คลิ๊กภาพเพื่อดาวน์โหลด

 

ตารางสอนภาคการศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556

 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์                             • สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม