ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 2556(เก่า)

• ทุนการศึกษาพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2556
• รับสมัครทุนการศึกษาโตชิบา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
• โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2556
• โครงการจ้างงานนักศึกษาเพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตด้านการเงิน ปีการศึกษา 2556
• สมาคมศิษย์เก่า มข. เปิดรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 

• ทุนฟูจิโมโต ประจำปีการศึกษา 2556
• กองทุนเงินให้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.)ประจำปีการศึกษา 2556
• รับสมัครทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2556
• มข.เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2556