สถิตินักศึกษา ปี56

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

» สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

• สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปกติ (AR) 
• สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการพิเศษ (AR) 

» สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

• สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปกติ (ID) 
• สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม โครงการพิเศษ (ID)

สรุปสถิตินักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง 2 สาขา

• สถิตินักศึกษาระดับปริญญาตรี
• กราฟเทียบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖