คำสั่ง/ประกาศ(เก่า) ฝ่ายพัฒนา น.ศ.2556

คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา

– คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส ประจำปีการศึกษา 2556
» คำสั่ง
» ตรวจสอบรายชื่อ
(ตรวจสอบรายชื่อ จำแนกตามสาขาวิชา)
– สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ID)
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR)  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2556

– คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
– คณะกรรมการฝ่ายทุนการศึกษา
– คณะกรรมการฝ่ายวินัยนักศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและหัวหน้าชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศเรื่องการทำประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา มข. ปีการศึกษา 2556

– ดูประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557

– ดูประกาศ

คู่มืออจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– ปกคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา
– คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเรื่องการต่อทะเบียนชุมนุม

– ประกาศต่อทะเบียนชุมนุมตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ที่ 820/2555 ลว. 10 ก.พ. 2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
– ที่ 818/2555 ลว. 10 ก.พ. 2555  เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการควบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๒

– เรื่องการห้ามขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานศึกษาหรือบริเวณ “สถานที่ราชการ”

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 844/2554 ลว. 19 พฤษภาคม 2554

แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  972/2554 ลว. 2 มิถุนายน 2554

ประกาศหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 382/2553 ลว. 19 มีนาคม 2553

ประกาศค่าธรรมเนียมกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1934/2554 ลว. 21 ตุลาคม 2554

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ ติดตั้งข้อความ ป้ายโฆษณาหรือการโฆษณาโดยวิธีอื่น ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2008/2554)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย

– เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2547

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย

 เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา ฉบับที่ 1597/2551