ขอเชิญผู้ใช้บริการสำนักงานคณบดี แสดงความคิดเห็นในแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

    • สำหรับการใช้บริการระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – 31 ตุลาคม 2558

  .

  ผลที่ได้จะนำไปประกอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ 1/59 และ พัฒนาการให้บริการของสำนักงานคณบดี

  แบบประเมินนี้จะปิดการแสดงความคิดเห็นในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

  .

  .