แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนและตารางสอน ปีการศึกษา 2558 ตารางการใช้ห้องภาคปลาย ปี 2558

ปริญญาตรี

  1. สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ [ตารางสอน] [สรุปรายวิชาที่เปิดสอน]
  2. สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม [ตารางสอน] [สรุปรายวิชาที่เปิดสอน]

ปรับปรุง 12 มกราคม 2559

บัณฑิตศึกษา

  1. ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
  2. ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอาคาร สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
  3. ปริญญาโท สาขาการวางแผนภาคและเมือง สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
  4. ปริญญาเอก สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
  5. ปริญญาเอก สาขาวางแผนภาคและเมือง สรุปรายวิชาที่เปิดสอน

ปรับปรุง 14 มกราคม 2559