รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โครงการรับตรงอาชีวศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559

  1. สัมภาษณ์อาชีวศึกษา-59
  2. ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์
  3. สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา
  • ใบรับรองแพทย์
  • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป