ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปกติ โดยวิธีพิเศษ (โครงการรับตรงนักเรียนอาชีวศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปกติ โดยวิธีพิเศษ (โครงการรับตรงนักเรียนอาชีวศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2559) ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 7 ราย และอันดับสำรอง จำนวน 3 ราย ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 2 ราย ดังรายชื่อและรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2559