ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงาน โครงการออกแบบทางอุตสาหกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ขอเรียนเข้าชมเปิดนิทรรศการแสดงผลงาน โครงการออกแบบทางอุตสาหกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2559  ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จ.ขอนแก่น