แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนและตารางสอน ปีการศึกษา 2559 ตารางการใช้ห้องภาคปลาย ปี 2559

ปริญญาตรี

 1. สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ [ตารางสอน ] [สรุปรายวิชาที่เปิดสอน]
 2. สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม [ตารางสอน] [สรุปรายวิชาที่เปิดสอน]

ตารางการใช้ห้อง

 1. ห้อง-Lecture-2
 2. ห้อง-Lecture-3
 3. ห้อง-Lecture-4
 4. ห้อง-Lecture-5-6-7
 5. ห้อง Studio C-1
 6. ห้อง Studio C-2
 7. ห้อง Studio C-3
 8. ห้อง Studio C-4 ห้องคอมฯ-ชั่วคราว
 9. ห้อง-สนพ.1
 10. ห้อง-สนพ.2
 11. ห้อง-สนพ.3
 12. ห้องปฏิบัติการเขียนแบบชั้น-1
 13. ห้องคอมฯ ชั้น 2
 14. ห้องประชุมใหญ่

ปรับปรุง 6 ม.ค. 2560

บัณฑิตศึกษา

 1. ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 2. ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอาคาร สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 3. ปริญญาโท สาขาการวางแผนภาคและเมือง สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 4. ปริญญาโท สาขาออกแบบอุตสาหกรรม สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 5. ปริญญาเอก สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 6. ปริญญาเอก สาขาวางแผนภาคและเมือง สรุปรายวิชาที่เปิดสอน

ปรับปรุง 6 ม.ค. 2560