รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการช้างเผือก 1 ธค. 59 ถึง 31 มค. 60

.

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1977/2559 (โปรดอ่านก่อนสมัคร)
  .
 2. การสมัคร
  2.1 สมัครด้วยตนเองที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2.2 สมัครแบบออนไลน์ให้ (คลิกที่นี่)
  .
 3. การสมัครออนไลน์ / การชำระเงิน
  3.1 เมื่อกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มออนไลน์เสร็จแล้ว ให้พิมพ์ใบนำฝากเพื่อไปชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยชำระด้วยเงินสด ที่เคาน์เตอร์บริการ ธนาคารไทยพาณิชย์ และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใบนำฝาก ให้ชัดเจนและครบถ้วน (พิมพ์ใบนำฝาก ได้ที่นี่)
  .
 4. การสมัครออนไลน์ / การตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
  4.1 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการปรับปรุงสถานะการชำระเงิน ในระบบการรับสมัครแบบออนไลน์
  โดยที่ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้ (ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ได้ที่นี่)
  ..
 5. เอกสารที่ต้องนำมาด้วยในวันสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
  5.1 หลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ 4 ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1977/2559
  5.2 ใบนำฝากเงินค่าสินค้าหรือบริการ ส่วนสำหรับลูกค้า ที่มีการชำระเงินแล้ว
  5.3 ส่งที่งานบริการการศึกษา คณะฯ
  .
 6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
  งานบริการศึกษา คุณฉัตรฤดี ประทุมไชย 043-362046 , 081-5745933 , pchatrudee@kku.ac.th
  .